مقاله

 

 

مباحث مربوط به نقد لنینیسم و آزادی بیان

از: سعید صالحی نیا

 


 

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=30480

http://www.azadi-b.com/G/2013/08/post_355.html

http://www.azadi-b.com/G/2013/08/post_352.html

http://www.azadi-b.com/G/2013/08/post_348.html

http://www.azadi-b.com/G/2013/08/post_340.html

http://www.azadi-b.com/G/2013/08/post_334.html

http://www.azadi-b.com/G/2013/08/post_328.html

http://www.azadi-b.com/G/2013/08/post_317.html

http://www.azadi-b.com/G/2013/08/post_315.html

 

لنینیزم و "دموکراسی درون حزبی" بحث شماره ٤۱ از سری نقد لنینیزم....http://www.tipf.info/nagdeleninism,41.htm
 


نمونه ای دیگر از استیصال لنینیستها در مناظره فکریhttp://www.tipf.info/mabahese,marbot,be,lenin,.htm

 

انقلاب اکتبر، تضاد بین رویاها و واقعیت30 اکتبر2012http://www.tipf.info/engelab,roya,ya,vagiyat.htm

 

(1)سعید صالحی نیا: پاسخ به لنین و درک مغشوشش از مقوله آزادی در حاشیه انتشار نامه های لنین به ماکسیم گورکی

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/3880-1389-05-16-15-50-06.html

 

(2)سعید صالحی نیا: حزب کمونیست کارگری و اعتقادات سیاسی در حاشیه اعتراض رفیق کامران مزین به انتشار مقاله ای در نقد لنین

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/3878-1389-05-19-19-45-10.html

 

(3)سعید صالحی نیا: دوستی های خاله خرسه ای و خوردن "میوه ممنوع" ! پاسخ به رفیق محمد آسنگران

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/3874--q-q.html

 

(4)سعید صالحی نیا: نمونه ای از "دفاع" ضعیف و عصبی لنینیستی از لنین پاسخ به رفیق محسن ابراهیمی

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/3889-------qq-----------.html

 

(5)سعید صالحی نیا: کدام "ضعفها و کمبودها" در دولت لنینی؟! پاسخ به رفیق مصطفی صابر در حاشیه نویسیش به نقد لنین

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/3895-----q--q--------------.html

 

(6)سعید صالحی نیا: پاسخ به سیاوش شهابی و نظرش در مورد نقض آزادی از سوی لنین

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/3910-1389-05-28-05-21-59.html

 

(7)سعید صالحی نیا: "قرائتهای متضاد از کمونیزم کارگری" پاسخ دوم به کامران مزین

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/3974----q----q-----.html

 

(8)سعید صالحی نیا: چرا لنین را نقد می کنیم؟ پاسخ دوم به رفیق شاهو پیر خضرائیان

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/3981-1389-06-05-08-39-37.html

 

 

(9)سعید صالحی نیا: نامه دوم به لنین در موضوع دفاعش از مجازات اعدام

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/3995-1389-06-06-06-57-41.html

 

(10)سعید صالحی نیا: عرصه های باز نگری کمونیستی به تاریخ کمونیزم پاسخ به رحمت خوشکدامن

 

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4016-1389-06-09-05-19-22.html

 

(11)سعید صالحی نیا: منصور حکمت و "لنینیزم", پاسخی به ش.بهرامی

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4026-------qq---.html

 

(12)سعید صالحی نیا: لایه بندی قشری گری "کمونیستی" در مقابله با نقد لنین نگاهی به پیام علی امیدی

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4041--------qq----------.html

 

 

(13)سعید صالحی نیا: چرائی و چگونگی نقد تاریخ دوران لنین پاسخ سوم به رفیق شاهو پیر خضرائیان

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4061-1389-06-12-12-21-14.html

 

 

(14)سعید صالحی نیا: ریشه های هویتی کمونیزم کارگری و برداشت ایدئولوژیک از لنین پاسخ به اسماعیل هوشیار

 

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4089-1389-06-15-12-02-53.html

 

(15)سعید صالحی نیا: تعمیق درک کمونیستی از آزادی و عبور از لنین

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4111-1389-06-18-12-53-08.html

 

(16)سعید صالحی نیا: چرا نقد کمونیستی به لنین در حزب کمونیست کارگری ایران مطرح می شود؟ پاسخ به احمد ثابت

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4118-1389-06-19-04-28-13.html

 

(17)سعید صالحی نیا: مصاحبه نشریه یک دنیای وارونه با اکس رفیق سعید صالحی نیا

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4140-1389-06-20-17-48-16.html

 

(18)سعید صالحی نیا: رابطه شخصیت و"شرایط" تاریخ برای پوشش خطاهای شخصیت! پاسخ دوم به رحمت خوشکدامن

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4150------qq----------.html

 

(19)سعید صالحی نیا: دستاوردهای تاکنونی نقد لنین از دیدگاه کمونیزم کارگری پاسخ به ناصر اصغری

 

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4153-1389-06-23-08-47-05.html

 

(20)سعید صالحی نیا: تناقض ها و نارسائیهای دفاع لنینیستی از لنین نگاهی به سخنرانی رفیق حمید تقوائی در انجمن مارکس- بخش اول

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4193-1389-06-26-18-02-36.html

 

(21)سعید صالحی نیا: پولپوتیزم و قشری گری "کمونیستی" در "دفاع از لنین" و دیکتاتوری پرولتاریا پاسخی به فواد عبداللهی

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4213--------qq--q--q-------.html

 

 

(22)سعید صالحی نیا: تناقض ها و نارسائیهای دفاع لنینیستی از لنین نگاهی به سخنرانی رفیق حمید تقوائی در انجمن مارکس- بخش دوم

 

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4255-1389-07-03-10-41-08.html

 

 

(23)سعید صالحی نیا: "معضل" آزادی بدون قید و شرط بیان و تشکل و سوسیالیزم! پاسخ دوم به رفیق احمد ثابت

 

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4268----qq----------------.html

 

 

(24)سعید صالحی نیا: تناقض ها و نارسائیهای دفاع لنینیستی از لنین نگاهی به سخنرانی رفیق حمید تقوائی در انجمن مارکس بخش سوم

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4377-1389-07-17-09-46-42.html

(25)سعید صالحی نیا: چرخه معیوب بین درک طبقاتی ودرک آزادی پاسخ سوم به رفیق احمد ثابت

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4428-1389-07-24-13-30-14.html

 

(26)سعید صالحی نیا: هر کسی از ظن خود شد یار من! از درون من نجست اسرار من! در حاشیه لنینیزم ثریا شهابی!

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4445-1389-07-27-07-17-19.html

 

(27)سعید صالحی نیا: جمع اضداد:" لنینیزم" و کمونیزم کارگری نگاهی به سخنرانی رفیق حمید تقوائی در انجمن مارکس - بخش آخر

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4479------q-q--------------.html

 

(28)سعید صالحی نیا: ابعاد چند گانه نقد لنین و اثرات آن در چپ گپی دوباره با اسماعیل هوشیار

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4498-1389-08-05-08-57-36.html

 

(29)سعید صالحی نیا: لنین و نقش سیاستهای او در قحطی روسیه در زمان حکومتش در حاشیه تقاضای "دست نگه داشتن" از سوی رفیق یاشار سهندی

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4528------------------q--q-----.html

 

(30)سعید صالحی نیا: تاثیر نقد لنینیزم بر تئوری کمونیزم کارگری

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4554-1389-08-11-11-32-15.html

 

(31)سعید صالحی نیا: اعلام "جنگ صلیبی" با نقد لنینیزم از سوی کمونیزم سربازخانه ای! در حاشیه مقاله رفیق بهمن شفیق و "افشاگریش"!

http://rowzane.com/fa/component/content/article/145-lenin/4620-----q-q----------------qq.html

(32)وسواس حمایت از لنینیزم ! در حاشیه “دفاعی دیگر” از لنینیزم توسط رفیق ناصر اصغری

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=18345

(33)لنینیزم در دادگاه انقلاب انسانی ٬ چند پاسخ به رفیق سیف خدایاری

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=18500

 

(34) وقتی بلشویزم به سرکوب کارگران می پردازد-نگاهی به سرکوب  قیام کرونشتاد- نامه سوم به لنین

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=18643

(35)نگاهی دوباره به آناتومی پاسخ های ایئولوژیک به نقد لنینیزم … پاسخ به رفیق بهروز شادیمقدم

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=18748

 

(36)نگاهی دوباره به آناتومی پاسخ های ایئولوژیک به نقد لنینیزم … پاسخ به رفیق بهروز شادیمقدم(بخش دوم

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=18890

 

(37)شانتاژ و بازی با احتمالات، شیوه مبارزه لنینیستها- پاسخ به محمود احمدی عضو فرقه علی جوادی

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=19050

 

(38)ریشه های مشترک توده ایزم و لنینیزم

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=19184

 

(39)نگاهی به فرهنگی بسیار خودی! پاسخ به رفقا یونسی و کرامت

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=19441

 

(40)نقش منفی درک ایدئولوژیک در چپ ایران , در حاشیه نقد محمد ایرانی به اسد گلچینی- سری نقد لنینیزم شماره ۴۰

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=19627

 

وسواس حمایت ازلنینیسم ....سعید صالحی نیا http://www.tipf.info/vasvase,leninism.htm

 

 

Share


_______________________________________________________

: اسم
: ایمیل
پیام

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد