مقاله

 

 

 

مبارزان كمونيست:

 شنبه ٢٩ ژانویه روز جهانی دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام است.

 

 

٢٩ژانويه روز اعتراض به اعدام و عليه اعدام هایی است كه در چند ماه گذشته رو به فزوني گذاشته  و این روز، روز  دفاع از آزادي زندانيان سياسي میباشد که از طرف سازمان و احزاب و شخصيتهاي سياسي  ـ  مدني و اجتماعي اعلام شده است.

 

مردم معترض و انقلابي در ايران در این چند سال  بيش از هر دوره اي با حمايتهاي مداوم، با اعتراض و تظاهراتهاي خود به قيمت ريسك سركوب، در اشکال مختلفی به دفاع از زندانيان سياسي و محكومین به اعدام بر خواسته اند.

 

جامعه ايران و مردم آزاديخواه و مبارز در مقابل اعدام و سركوبگریهای جمهوری اسلامی ساكت نيستند. اعتراض و مبارزه اين جامعه به حمايت بين المللي و گسترده اي نياز دارد. امروز روزي است كه بايد در جهت تحكيم اعتراض مردم عليه اعدام و براي آزادي زندانيان سياسي صداي مردم را به گوش افكار عمومي در دنيا برسانيم. جواب شايسته ما به جامعه معترض به اعدام در روز ٢٩ ژانويه كه از طرف احزاب و سازمان هاي سياسي بعنوان روز اعتراض به اعدام و براي آزادي زندانيان سياسي اعلام شده است، تجلي بخش يك كارزار و كمپين بين المللي و هماهنگ عليه اعدام و براي آزادي زندانيان سياسي است.

 

امروز افكار عمومي در سطح دنيا، مديا و دولتها و مراكز و نهادهاي مدافع حقوق انسان و مخالف اعدام در مقابل اعدام و موج دستگيريهاي وسيع در ايران بيش از هر دوره اي عكس العمل بجا و موثر از خود نشان داده اند. ما بايد روز ٢٩ ژانويه را با برپايي تظاهراتهاي گسترده در حمايت از مردم ايران، عليه اعدام و برای آزادي زندانيان سياسي به كارزار و كمپيني موثر تبديل كنيم.

پيش شرط موفقيت ما در گرو شركت وسيع و توده اي در اين تظاهراتها ميباشد.

 

مبارزان كمونيست، ايرانيان خارج از كشور را فرا ميخواند که در اين تظاهراتها وسيعا شركت كنند. شركت وسيع ما در تظاهرات و ميتينگهاي توده اي و گسترده می تواند پيش درآمد اقدامات وسیع تر و جمعی تر مخالفين جمهوري اسلامي عليه اعدام و براي آزادي زندانيان سياسي و تقويت راديكاليسم انقلابي براي سرنگوني رژيم جنايتكار اسلامي باشد.

 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

مجازات اعدام ملغی باید گردد

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

مبارزان كمونيست

١١ ژانويه ٢٠١١

 


_______________________________________________________

: اسم
: ایمیل
پیام

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه تیف) مانع ندارد