مقاله

 

 

نظریات

 

  Share

 

 

 

 

لطفا هرگونه نظری در رابطه با هر موضوعی  را به آدرس ایمیل یا آدرس پستی  زیرهم میتوانید بنویسید :

 ایمیل آدرس : hoshyar.esmaeil00@gmail.com

آدرس پستی: Hoshyar Esmaeil

Centre de Feuillasse  Av. Mategnin, 54

1217 Meyrin

Geneve-Suisse

 

 

بخش نظرات به دلایلی که هنوز نمیدانم چیست... از دسترس من خارج است و نظرات ارسالی شما را دریافت نمیکنم . تا اطلاع ثانوی و برطرف شدن مشکل ، لطفا نظرات و فحشهای خودتان را با ایمیل ارسال کنید . آدرس ایمیل در بخش تماس نوشته شده است

اسماعیل هوشیار

10.11.2014


ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺣﻤﻖ


ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺣﻤﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﻧﻪ
ﺣﺎﻻ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ...
ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺍﺣﻤﻖ ﻣﺠﺮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ...ﺑﯿﻤﺎﺭ
ﺍﺳﺖ


ﯾﻌﻨﯽ : ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻧﻤﯽ
ﺯﻧﻨﺪ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ... ﻧﻪ .... ﺍﺣﻤﻖ !
ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻔﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ، ﻣﺎﯾﻪ
ﺗﺮﺣﻤﻨﺪ


ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﻫﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ مدعی است سیاسی نیست احتمالا احمق است

اما کسی که واقعا سیاست بلد نیست و وانمود میکند بلد است ، بی شعور است


ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻩ مجانی ( ﺻﻠﻮﺍﺗﯽ)" ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺑﻨﺪﺩ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﺳﺖ


ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻮﻕ ﻣﯿﺰﻧﺪ ... ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﺪ .... ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ
ﺍﺳﺖ .
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﺩﻭﺑﻠﻪ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ
ﺍﺳﺖ .
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺍ ﻧﻮﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ... ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ
ﺍﺳﺖ .
ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﻧﺪ ...
ﺣﺎﻻ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ
ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ....
ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ... ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ .... ﺭﺑﻄﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺷﻌﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ


ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ...
ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ... ﺍﺯ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .... ﺍﺯ ﺧﻮﺩ
ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ... ﺍﺯ ﺑﯽ ﻭﺟﺪﺍﻧﯽ .... ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎﺳﺪ ....
ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﯼ ﻭﺍﮔﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ .... ﻫﻢ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭﻣﺎﻥ


ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ، ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ، ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ


 ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺎﻭﯾﺮ ﮐﺮﻣﻨﺖ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 

http://www.4shared.com/office/%0Ad2uaWpuZ/assholism.html
Roozbeh Keshvaris Foto.

 


 

خدایا این دوستان شاه الهی را از من آتئیست مگیر !
نمیشود یک مرتبه صفحه فیس بوکم را باز کنم و چند ده تایی پیام خصوصی حا مل رکیکترین لغات را از شاه الهی های بسیار بسیار بسیار محترم دریافت نکنم . در برابر پستی در صفحه ام که از آقای رضا پهلوی نقل قول کرده بودم که "اکثر هوداران ایشان جمهوری خواه هستند" و سوال کرده بودم که چرا ایشان با این آگاهی به یک با ره اساس سلطنت ملغی شده را بر نمیچیننند... سیل مراحم ملوکانه از بالا تا پایین از شورای ملی کشکی تا شعبان خان ها دگر با ر جاری گردیده است .
و اما چندی سؤال کرده اند که چه اشکالی دارد که ما سمبلی به نام شاه داشته باشیم ؟ در پاسخ ایشان :
۱- آیا امریکا شاه دارد ,سمبول ایشان چیست ؟
۲- چرا پرچم کشور نمیتواند سمبول ان باشد یا رییس جمهور کشور ؟
۳- بر اساس قوانین حقوق بشر انسان ها برابر هستند و از همین زاویه سلطنت موروثی خلاف قوانین حقوق بشر و حقوق فردی اجتمایی شهروند است ؟ آیا رضا پهلوی به حقوق بشر احترام میگذارد ؟!
۴- رضا پهلوی در ۴ دهه گذشته چه کار است که حتی لایق این مقام باشند ؟!
در خانه اگر کس است يک حرف بس است !

06.09.2015

ali tahura


نفس مذاکره اشکالی ندارد و سازمانی با عرض و طول مجاهدین معلوم است که باید برای حل و فصل مسائل خودش با مقامات کشور میزبان تعامل داشته و تنظیم رابطه کند . نفس مذاکره که ایرادی ندارد. لازم هم هست....ولی طرح دوباره همین غلطهای زیادی حبوش بعد از 15 سال و در این زمان معنی خوبی ندارد . ظاهرا بوی سوختگی میاد ، از تلفنهای تمرکز روی مجاهدین ! یاد بگیرید برای خالی کردن خودتان ، بقیه قطبهای ارتجاع را لبریز نکنید

23.08.2015

اسماعیل هوشیار

 


 

یک داستانک گروتسک از فرانتس هولر
ترجمه: ناصر غیاثی
امر دیگر


گارسون که داشت بشقاب و کارد و چنگال را جمع می‌کرد، به مشتری گفت: «امر دیگری باشد.» مشتری گفت: «یک گیلاس کنیاک، یک ویلا تو کوه‌های زوریخ، یک ماشین کورسی و یک زن که بشود باهاش دل به دریا زد.
گارسون گفت: «کمی زیاده‌خواهی است، ولی خب ببینم چکار می‌شود کرد.» چند لحظه بعد که داشت کنیاک را سرو می‌کرد، یک محضردار با او بود که سند ِ ویلایی در زوریخ و یک ماشین کورسی پارک شده توی گاراژ ویلا را به همراه‌ داشت. مشتری تشکر کرد و جرعه‌ای نوشید. در همین لحظه زنی که چشم‌هایش برق می‌زد، نشست پشت میز و گفت که در دل به دریا زدن شهره‌ی خاص و عام است.
مشتری پیش از این‌که رستوران را به همراه زن ترک کند، در دفترش نوشت: «کیفیت غذا متوسط. پذیرایی عالی.»

 

ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮﻑ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ


 ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﭼﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻭﻗﺖ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﻠﻒ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺍﮔﻪ ﺧﻨﮓ
ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻠﻤﻮ .
 

 ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﻮﻝ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﭼﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﻧﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺪﺕ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ .
 

 ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﭼﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ 30 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺯﻭﺩﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 30 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﯾﺮ .
 

 ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻬﺮﺕ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﯿﻔﺎﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﭼﻮﻥ ﺗﺎ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻧﺸﺪﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﺑﻘﯿﻪ ﺭﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ
ﺷﺪﯼ ﺑﻘﯿﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ .
 

 ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﭼﻮﻥ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﻭ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﻋﺪﺍﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ
ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﻨﯽ
 

دموکراسی می گوید : رفیق،حرفت را خودت بزن؛ نانت را من می خورم


کمونیسم می گوید: رفیق، نانت را خودت بخور؛حرفت را من میزنم


فاشیسم می گوید: رفیق،نانت را من می خورم؛حرفت را من می زنم،تو فقط برای من کف بزن


اسلام و سلطنت می گویند: تو نانت را بیاور به ما بده و ما قسمتی از آنرا جلوی تو می اندازیم و تو حرف بزن اما.. آن حرفی که ما می گوییم

 


 

امساعیل جان چرا اینقدر به اسماعیل  نوری علا گیر دادی ؟؟؟خب کی نوبرش را اورده
nader

14.07.2015

...............................................................................................

برعکس موضوع گیر دادن شخصی جهت سرگرمی نیست . ولی یک حرفهایی وقتی زده میشود تمام دوران خمینی با حرفهایش و عملکردش برای آدم تداعی میشود . خصومت شخصی با کسی ندارم . ولی در سیاست نوری علا که عددی نیست ، برای گنده ترش هم تره خورد نمیکنم . ولی فقیه و رهبر عقیدتی و کاخ سفید را به سخره گرفتیم . آنوقت ادعاهای مسخره یه مشت روانی بازنشسته را مسخره نکنم ؟ طرف به صراحت گفته بود که امورات کشور را آلترناتیو سکولار دموکرات باید به دست بگیرد !!! الان توی مشتشان است منتها نمیدانم چی ؟ فقط مطمئن هستم که امورات کشور نیست . از مفت خوری به سبک بازاری و دلالهای جاکش بی زارم . من بیکار نیستم که بخواهم الکی به کسی گیر بدهم ولی وقتی احمقها و ترکشهای حزب توده مدعی رهبری جامعه میشوند حالم به هم میخورد از این همه پرویی.....اسماعیل هوشیار. 14.07.2015


http://www.tipf.info/gorberagsane%2csiyasi.htm

آقا جان شما خوب تشخیص می دهی و خوب هم می نویسی و طبع طنز هم داری از نوشته هایت بر می آید میهن دوست هم هستی و از گذشته هم درس گرفته ای می خواهم یک انتقاد و هم سفارشی بکنم از روی خوش قلبی برای بهبود کار که همه بتوانند از افکارت بهره ببرند کمی در استفاده از برخی واژه ها بیشتر توجه نشان بده که دستکم سایت ها بتوانند این مطالب شما را باز پخش کنند خوب بهتر بود بجای ( عرق شرم از کونم جاری شد) می نوشتی عرق شرم از ماتحت ام جاری شد. و همان معنی را می دهد. در زبان فارسی گاهی به لطف لغات عربی که وارد آن شده واژه هایی وجود دارد که برای فحش دادن مؤدبانه شاهکارند. اگر دقت کنی فحش ها به زبان عربی غلیظ و شدید تر به نظر می آیند چون این فحش ها هم با اسلام وارد ایرا ن شدند وگرنه بگویی مادر روسپی، یا مادر بدکاره، هیچگاه جای نیش مادر قحبه را نمی گیرد که تا عمق مادر طرف را از نظر مادی و معنوی آبیاری می کند
 

08.07.2015

فرامرز

...............................................

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=11679


27.06.2015


برگهایی از تاریخ
"محاكمه ي متهمان لازم نيست، من آنها را می‌كشم، اگر خوب باشند به بهشت می‌روند و اگر بد باشند به جهنم."
صادق خلخالی


صادق خلخالی پیرامون اعدام پسر نوجوانی که نشریه ارگان مجاهدین خلق را می‌خوانده‌ است می گوید

برای خیلی از همکارانم سوال بود که چگونه می‌شود این‌ها را سر جایشان نشاند؟ عصر از پیش امام بازگشته بودم. داشتیم می‌آمدیم داخل کوچه-منزل، که از شیشه ماشین دیدم دوتا بچه پانزده-شانزده ساله گویا مخفیانه چیزی با هم رد و بدل کردند. دستور دادم بگیرند و بگردندشان ببینم ماجرا چیه. خودم از کیف پسره این روزنامه مجاهدین را در آوردم. یادم هست فامیلیش شریعتی بود. همانجا پسره را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم اینجوری باید با این جانوران برخورد کرد
مصاحبه صادق خلخالی با هفته نامه پروین- شماره صفر، ۱۳۸۱
mahshid

 


مینا

26.05.2015

http://www.tipf.info/daevate,sekolarism,be,kongere.htm

بعد از خواندن این مطلب خیلی ابهامات ذهنم روشن شد . بعد از این مطلب سایت رسمی سکولاردموکراتها ، 2 پیام و اطلاعیه ضمیمه سایتشان کرد که برای من خنده دار بود

.....................................................................

اطلاعیه پایانی چهل و سومین پلنوم
کمیتهء مرکزی حزب کمونیست کارگری

............................................................
اطلاعیه پایانی پلنوم سی و چهارم
کمیتهء مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی

...............................................................

زدن این 2 اطلاعیه که حالت نوعی تشویق برای اعضای آن تشکلهای کمونیستی دارد ، مثل شیره مالیدن سر کودکان است . انجام چنین اعمالی از تشکل سکولاردموکراتها عجیب نیست چون در سیاست کردن تازه کار هستند و فکر میکنند با این تاکتیکهای تشویقی کمونیستها را زیر پرچم خودشان جمع میکنند و اعتبار سیاسی مثبتی پیدا میکنند . آنها خوب میدانند که در مقام کسب قدرت سیاسی کمونیستها تهدیدی نیستند ، پس این بازیها و حتی بیشتر از این هم برایشان خرجی ندارد . امیدوارم آن تشکلهای مربوطه و اعضایشان همین را تشخیص بدهند...واگر کمونیستها تشخیص ندادند پس شایسته همان پرچم سکولاردموکراسی هستند . من با نویسنده مکاتبه کوتاهی داشتم و درتوضیحات متوجه شدم که حق با نویسنده است . دعوت سکولار دموکراتها از تمام نیروهای موجود مثل پرش طول است که با یک پرش قصد دارند ناگهان از آخر صف ، جلو دار همه مخالفان و اول صف شوند . برای پرش موفقیت آمیز ، هدف اصلی کوبیدن سر سیاسی مجاهدین است بقیه اسامی پیاز داغ قضیه یا همان سیاهی لشگرهستند این کار هم تازه شروع نشده است بخش قابل توجهی از اسامی مربوط به همان کسانی است که چند ماه پیش میخواستند با یک فراخوان از پاریس ، آلترناتیو باب میل غرب را تشکیل دهند . این ادامه همان سناریو در شکلی جدید است

مینا


فروید در جایی گفته است
چرا بايد لحظه هايت را صرف آدم هايي کني که يا دلهاي کوچک شان مدام درگير حسادت ها و کينه ورزي هاي بچه گانه اند . يا مدام براي نبودنت، براي خط زدنت تلاش مي کنند؟همیشه جنگیده ام برای چیزهایی که پیش وجدان خودم سربلندباشم . امااین روزهاخوب فهمیده ام که با آدم های کوته نظرآدمهای حسود نباید جنگید... براي اثبات خوب بودن نبايد جنگيد! بعضي چيزها وقتي با جنگيدن به دست مي آيند بي ارزش ميشوند

http://www.tipf.info/aval,bayad,bemiri2.htm

میترا . 26.05.2015


http://www.tipf.info/mosahebe,ba,opozesion.htm

بسیار بجا بود! سعید بهبهانی را من خوب می شناسم.سالها از نزدیک! مدتها با داور ویسه همکاری داشت و لمپنیزم سیاسی را توسعه می داد.بعد تصمیم گرفت بقای خودش را بسازد.اولها اسم خودش را گذاشته بود چالشگر چپ و با پرچم مخالف بود الان کنارش همیشه یک فقره پرپم شیر و خورشید هست تا از رغیبش شهرام همایون عقب نماند! اولها ادعای سکولار داشت و بعد مدعی شد یک خداپرست است و دنباله روی یک "عارف" و "اقا"! ادم بسیار لجن ! فحاشی و لمپنیزم سیاسی و رندی را به حد کمال رسانده! از آقاهایش محمد برقعی مهره شناخته شده نهضت ازادی و اصلاحات رژیم اسلامی در واشنگتن دی سی بود و این ایرچ مصداقی را هم امروز گذاشته تو ویترین! خلاصه از معجونهای اعجوبه است!


12.05.2015

سعید


http://www.tipf.info/ciyahchaleha,zamine,siyasat.htm

30.04.2015. کریم

سلام آقای هوشیار

در این مطلب من متوجه منظورتان در جمله آخر نشدم

 ایرج مصداقی هم حق دارد تخم خودش را تا همیشه نمایندگی کند

...................................................

آقایی اسماعیل وفا یغمایی نوشته بود که مصداقی نمایندگی دارد یا میکند....من هم تصحیح کردم که چه چیزی را میتواند نمایندگی کند

خیلی گنده تر از مصداقی را زدیم زیر میزشان مثل رهبرعقیدتی یا ولی فقیه....این جوجه لاشخور که جای خود دارد

اسماعیل هوشیار

30.04.2015


http://www.tipf.info/kodam,mihan,jenab.htm

 

این حرف یعنی چی ؟ من فکر میکردم فقط مجاهدین بی وطن هستند ولی مخالفش هم همین است

رستم. 29.03.2015

.................................................................

اگر وطن پرستی مجبورم کند تا به سمت یکی از قطبهای ارتجاع لیز بخورم و به ارتجاع حاکم سوبسید بدهم....پس من به این بی وطنی افتخار میکنم . شما بپرست و حالشو ببر . از نظرمن حمله نظامی و استمرار حکومت اسلامی ملاها ، هر دو به تابلوی سناریوی سیاه مربوط است . بین سگ دعوای انواع قطبهای ارتجاعی ، من وطن پرست به سبک شماها و جنگ طلب به هر سبک دیگری نیستم .  مضافا بر اینکه شخصی به نام جان بولتون نماینده یک سیستم است و فردا توان اجرایی ندارد . حالا به لشگر منتقدین و پسران شجاع بگوئید که نقدشان رو به سیستم جنگ افروزی باشد که توان اجرایی دارد یعنی دولت آمریکا . جان بولتون و رهبری مجاهدین توان اجرایی ندارند ، ولی حرفهایشان را دستاویز قرار بدهید و دورش طواف کنید و زر زیادی بزنید  ، به نام وطن

اسماعیل هوشیار

29.03.2015

جنگ منفور است . نفرین به جنگ و هر کسی که خواهان جنگ است . ولی دولت آمریکا رسما با حکومت ایران مشغول مذاکره است . سخن جان بولتون ظاهرا بهانه خوبی برای عده ای بیکار و الاف شده تا فقط حرفی زده باشند . کسی به فکر جنگ نیست چون مدیای جهانی فعلا مذاکرات را پوشش میدهد . تهدیدات تبلیغاتی جنگی را سالهاست میگویند . نه جنگی در کار است و نه جان بولتون سیاست خارجی آمریکا را تدوین میکند . یک جنگ واقعی سیاستها و ابزارش مشخص است . جان بولتون و مواضع جنگی شان اصلا خوب نیست ، ولی عالیجنابان میهن پوست حالا شما هم کمی از پرستش تخمی و درپیتی میهن کوتاه بیائید

 اسماعیل هوشیار. 30.03.2015


يك سوال از آقایایان قصیم و روحانی ، اين پولهايي را كه مجاهدين مدعی هستند و اسنادش را افشا كردند را ، گرفته ايد يا نه ؟ اگرگرفته ايد، آيا اين مبالغ براي گذران زندگي شما طي اين سالها ضروري بوده است يا نه ؟ اگر ضروري بوده است ، حالا  و بعد از استعفاء اين مبلغ سه هزار 3000  يوروي ماهانه را با چه چيزي و از كجا جايگزين كرده ايد؟

http://www.tipf.info/moshti,joziyat.htm

 

سروناز

13.02.2015

 


خلاصه ای از مصاحبه ی فرح دیبا ، همسر محمد رضا شاه
با نشریه ی آلمانی BILD !


سو آل : آیا شما معتقد هستید ؟ ایمان دارید ؟
فرح : بله من به حقوق بشر اعتقاد دارم !


سو آل : به خدا چی ؟
فرح : من به عدالت اعتقاد دارم ، به خدا هم !


سو آل : ولی شما یک مسلمان ( مسلمه ) هستید
فرح : من یک مسلمانم . ولی اهل عبادت نیستم ( نماز ، روزه ، ..)
من قسمت های خوب دین و مذهب را جدا میکنم و به آن عمل میکنم


سو آل : مثلأ ؟
فرح : مثلأ من دزدی نمیکنم . کسی را نمیکشم . وبه انسان ها
برای دریافت حقوق انسانی شان کمک میکنم .


سو آل : فرزند شما ، ولیعهد ، شاهزاده ( KRONPRINZ ) اهل
عبادت است ؟
فرح : نه او اهل عبادت ( نماز ، روزه ، ..... ) نیست ولی یک
مسلمان خوب است !


سو آل : فکر میکنید بتوانید یکبار دیگر ایران را ببینید ؟
فرح : من مطمئنم که یکبار دیگر ایران را خواهم دید !

رضا _ امیر عزیزی 15 / 2 / 6


محمد رضا روحانی در مطلبی گفته است که وزن افراد بستگی به  سختی یا عذابی دارد که افراد به خاطر مردم میکشند 

اگر وزن اشخاص در جامعه را با این معیار سنجش کنیم....پس زندانیان لیبرتی خیلی سنگین وزن هستند چون فکر میکنند به خاطر مردم

 عذاب میکشند . ایرج مصداقی هم 10 سال زندان بود و باید سنگین وزن باشد ! ولی عملا اینطور نیست . وزن اشخاص در هرجامعه ای بستگی به قدرت تشخیص و مقدار استفاده از لایه خاکستری شعور دارد . هر شخصی وزنش در حیطه مشخصی قابل لمس است . سختی کشیدن در راه مردم پدیده ای نسبی است و برای هرشخصی یک تعریف دارد . آنچه که از نظر خمینی تعریف میشود و یا از نظر رهبرعقیدتی ....و آنچه که مردم تشخیص میدهند . کسی که خودش احساس سنگینی میکند پس حتما بیمار است . وزن سیاسی و یا مردمی افراد را نمیشود با وزنه های کنار خیابان کشید . وزن افراد در هر میدانی با دوربین و تبلیغات کاذب و یا حرفهای دیگران هم بالا و پائین نمیشود انواع مارمولکهای موجود در جایگاه رهبری نمیتوانند وزن افراد را مشخص کنند و یا بالا و پائین کنند . اگر وزنی باشد مثل شاملو ....هیچ خدایی نمیتواند آن را کم و زیاد کند 

 

.اسماعیل هوشیار. 02.02.2015

 اخلاق و طنز؟

کسی که طنز می نویسد، می گوید یا کاریکاتور می کشد، از نظر اخلاقی چه خطوط قرمزی دارد؟ فرق، هجو، تمسخر و طنز چیست؟ اگر بنای هجو را بر تخریب بدانیم و طنز را اصلاح گر، نمی توان از هر دو به صورت توامان، برای کمک به تغییر فرهنگ اجتماعی، استفاده کرد؟

هادی خرسندی

هیچ خط قرمز و هیچ حریمی در طنز وجود ندارد؛ آزادی بی حصر و استثنا

 

طنزنگار (نویسنده یا کارتونیست) لشکر و سرباز و توپ و تانک ندارد، پس نمی تواند زور بگوید که لازم باشد اختیاراتش محدود شود. دوست دارد مرا به شکل الاغ بکشد یا بنویسد «هادی خر است». نظرش چنین است. اما اگر نوشت «هادی جیب بر است»، قابل تعقیب است. اگر نوشت «این الاغ، پالان یک خر دیگر را دزدیده»، این اتهام است و مثل هر شهروند دیگری باید در دادگاه جوابگو باشد اما در بیان نظر و عقیده اش، مثل هر شهروند دیگری باید کاملاَ آزاد باشد. با تعیین خط و مرز برای آزادی، می رسیم به آزادی اهدایی دیکتاتورها؛ مثل آزادی صدامی، استالینی یا اسلامی. در مورد این که چه حریم هایی را اخلاقاَ موظف است رعایت کند، هیچ حریمی. هرکس دوست ندارد، نشریه اش را نخرد، شعرش را نخواند و لطیفه اش را جایی نقل نکند. اگر یقه کسی را گرفت و فحش داد یا کتک زد که چرا نخریدی، چرا نخواندی، چرا نخندیدی، آن وقت به حق دیگران تجاوز کرده و باید دادگاهی شود.عجبا که حکومت ها خط قرمز ندارند، دیکتاتورها حریمی را رعایت نمی کنند و سیاستمداران و مذهبیون وظیفه اخلاقی ندارند، آن وقت کارتونیست و طنزنویس باید خط قرمز داشته باشد. عبید می گوید:«... مسکین به سرما همی رفت. سگان به دنبال وی افتادند. خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. زمین یخ گرفته بود. عاجز شد. گفت این چه ناکس مردمانند؛ سنگ را بسته اند و سگ را گشاده اند.» اگر بخواهم تخفیف بدهم و فرض بگیریم که یک خط نارنجی! گاهی لازم است، این خط، تابعی است از فرهنگ ملی و موقعیت های زمانی و مکانی هر سرزمین که تشخیص آن به هوشمندی آفریننده طنز مربوط می شود و خود او این خط را می کشد. زنده یاد «منوچهر احترامی»، طنزنویس معاصر می گفت: «آدم باید بدونه چه جوری روی خط قرمز بشینه که رنگی نشه.»


هجو مشخص و روشن، فاصله خود را با طنز نشان می دهد. اینها را باید در چارچوب فرهنگ، مکان و زبان هر ملت و جماعت نگاه و بررسی کرد. طنز والای چارلی چاپلین، نمونه بارزی است که هجو هم به صورت اردنگی زدن به پلیس زورگو در آن بروز می کند! اما در نهایت، هجو نگاه به فاعل و طنز نگاه به فعل دارد. هجو با فرد سر و کار دارد و طنز با عملکرد او.
اینکه بتواند هم از هجو استفاده کند و هم از طنز، دیگر شگرد کار طنزنگار است و بستگی به ساختمان یا «استراکچر» بنا شده توسط او دارد و «رسه‌پی» یا دستور پخت خاصوص برای آن نیست. این مخاطب است که چه قدر آن طنز به دلش می نشیند و چه اندازه از یک‎دستی ساختمان طنز لذت می برد. تفاوت طنزنگار ها هم همین جا است که بروز می کند.


20.01.2015آقای هوشیار سلام

http://www.tipf.info/dastkhateha,chini.htmمنظور از نوشتن این مطالب طنز سرگرمی است یا دارید با رژیم کهریزک نشان اسید پاش مبارزه می‌کنید ؟ مشکل مردم ایران رجوی یا فرخ نگهدار نیست مشکل کسانی هستند که فکر می‌کنند با دانستن تئوری شنا کردن میتوانند در دریا شنا کنند . دوست عزیز شما مدتی در اشرف بودی دمت گرم ! اگر فکر می‌کنید این نوشته‌ها ذره‌ای در موضع گیری سازمان مجاهدین تاثیر دارد سخت در اشتباهید. اگر راه حل عملی‌ دارید بفرمایید و الا ایراد گرفتن و مسخره کردن یک جریان سیاسی ربطی‌ به انسان و مبارزه ندارد. چایتان را بنوشید و خوش باشید. سعید صالحی نیا ، مصداقی، محمد جعفری ، و از طرف رژیم نویسندگان با جیره و موجب به اینکار مشغولند .سال ۲۰۱۵ بر شما مبارک با د

محمد مقدس

28.12.2014

.............................................................................

مرسی از نظرتان . سال نو برشما هم مبارک . فقط 2 نکته را جهت یادآوری میگویم . طنز سیاسی یک روشی در نوشتن است و برای فهمش باید حس طنز داشته باشی . ضمن اینکه طنز سیاسی با مسخرگی فرق میکند تفاوت بین این 2 را در گوگل جستجو کنید . نقد و طنز در زمین سیاست امری معمول است و مسخره کردن موهومات ایدئولوژیک وظیفه ای انسانی . و نکته دوم هدف من از نوشتن همان نوشتن است نوشتن شغل من نیست . نوشتن کار من و عشق من است گاهی طنز و گاهی جدی . طبیعی ست در هر مطلب و نوشته ای عده ای موافق باشند و مخالف . من حرفم را میزنم و علامت سوال را در ذهن مخاطب میکارم جواب به عهده خود مخاطب است . من حل المسائل ریاضی نیستم که جواب هر ابهامی را داشته باشم

 در زمین سیاست من طنز سیاسی و یا نقد جدی دارم . مسائل عقیدتی یا ایدئولوژیک را هم مربوط به هر ساختاری که باشد فقط مسخره میکنم چون فقط به درد مسخرگی میخورند . اینکه جریان مجاهدین خلق  به شکلی غیر طبیعی آمیخته ای از سیاست و ایدئولوژی است ...دیگر مشکل خودشان است


اسماعیل
28.12.2018
 

 


جناب هوشیار اسماعیلی سلام

http://www.tipf.info/hadise,esnsan.htm

در رابطه با فرقه مجاهدین حرفهای شما مخاطب دارد . بقیه امور در تخصص شما نیست

سامان. 05.11.2014

..........................................................

جناب سامان علیک سلام

اولا هوشیار اسماعیلی غلط یا برعکس است . درستش " اسماعیل هوشیار " است

دوما در رابطه با نظرتان محترما عرض کنم که ، با ایل و تبارتان شش قبضه چائیدید

اسماعیل هوشیار. 05.11.2014


آقای هوشیار من از این نوشته منظور شما را دقیق نفهمیدم مخاطب کیست ؟ ولی اصرار شما دراستفاده از ادبیات غیر متعارف کمی برای من  عجیب است

http://www.tipf.info/che,khabar,az,omorat.htm

 مثلا درهمین نوشته آخر که نوشته اید ، من لشگر روشنفکری سراغ دارم که مادر قحبه های بی شعور ، خیلی با نزاکت و مودبند

اگر عصبانی هستید و با افراد مشخصی مشکل دارید که مشکل را بازگو کنید و اگر هم این روشتان است که به نظر من باید تصحیح شود

 29.10.2014

الهه

....................................................

من از افراد و مقاماتی که ادبیات من بهشان برمیخورد خیلی معذرت میخوام . مادر قحبه های بی شعور را در اینجا تصحیح میکنم و ضمن اینکه قبلا هم اشاره کرده بودم منظورم هیچ شخص خاصی نیست

 منظورم طیفی و نسلی از روشنفکران مودب و جاکش است که رفتار و سلیقه و اخلاقشان....به واژه های معصوم منگنه شده است

 

 هیج حس دیگری نمیتوانند بگیرند این جاکشها...درعین حال منظورم هیچ خواص و عوامی در هیج مقامی و سنی و درزمین سیاست نیست

 

 با تو هم هستم جاکشِ سیاسی ....من برای شناساندن جاکشهای مارمولک اصراری نمیکنم و حتی خیلی وقتها دوست ندارم خودم هم بدانم....چون احتمالا بخش قابل توجهی از دوستان فعلی ام راهم از دست میدهم....درمورد پیشنهاد شما هم فکر کردم که گفته اید تصحیح ادبیات در میدان روشنفکری....من تمایلی به این کار ندارم یعنی مثل خالق کلیدر یا اکثر رسانه های موجود ادبیات را استاد باشم و بعد با دیدارهای سیاسی مقامات حکومت اسلامی.... جواز سیاسی اسید پاشی و اعدامها را مهر تائید بزنم . نگاه کن اعدام ریحانه را وزارت خارجه آمریکا هم محکوم کرد ولی همزمان و خیلی مودبانه با جنایتکاران اصلی مذاکره میکند . من ترجیح میدهم که بی ادب دیده شوم و منفور باشم  ولی شریک سیاسی جنایتهای مختلف در سراسر دنیا درهیچ مقام و اندازه ای نباشم

اسماعیل هوشیار

به قول فامیل دور : من دیگه حرفی ندارم

30.10.2014


عمل کردن به حرفهای زیبا البته آسان نیست ولی دیریست تبدیل به رویاهای ذهنی شده است . روشنفکر قرن 21 را درقالب عملگرایی نمیتوانی ببینی . ولی حرف مفت و شعار .....تا دلت بخواد ! روشنفکران قرن پیش هم از این ویروس در امان نمانده اند ! شاید بخشی از این حرافی های بی حاصل محصول شرایط موجود سیاسی و اجتماعی باشد ، ولی بخش قابل توجهی هم به سلیقه های موجود برمیگردد . به پیری و جوانی هم ربطی ندارد . حکایت همان استادی است که از فاحشه ای پرسید چرا دانشگاه نرفتی ؟ و جواب داد ترسیدم اخلاقم خراب شود

http://www.tipf.info/ehsase,nokhbe,bodan,nadaram.htm

 منظورم طیفی و نسلی از روشنفکران مودب و جاکش است که رفتار و سلیقه و اخلاقشان....به واژه های معصوم منگنه شده است . هیج حس دیگری نمیتوانند بگیرند این جاکشها...درعین حال منظورم هیچ خواص و عوامی در هیج مقامی و سنی نیست ! با تو هم هستم جاکش....من برای شناساندن جاکشهای مارمولک اصراری نمیکنم و حتی دوست ندارم خودم هم بدانم....چون احتمالا بخش قابل توجهی از دوستان فعلی ام راهم از دست میدهم

 اسماعیل هوشیار . 27.10.2014
 


http://www.tipf.info/asid,eslami.htm


جنابِ مهرآسا

از دینی که ستونش "نماز" با در رفتنِ بادی از نماز گذار، باطل میشود چه انتظاری دارید.محصولات این دین جزجنایت،غارت ودزدی، دروغ، فساد، پستی، تجاوز،... چیز دیگری نبوده و نیست. در شگفتم که در دنیای امروز با سطحِ سواد عمومی و امکاناتِ جستجویِ واقعیّات چگونه هنوز میلیونها انسان در کره خاکی خود را مسلمان دانسته و به موهوماتِ ان عقیده دارند.
24.10.2014


 مسعود فلّاح

 


https://www.youtube.com/watch?v=d_9W115wB4g&feature=share

چه راه و یا چه منبعی برای کمک مالی(تسلیحاتی)به حماسه آفرینان کوبانی وجود دارد؟

حسیبی

13.10.2014http://www.tipf.info/eide,gorban,2014.htm


besyar beja bood.

gader

06.10.2014


http://www.tipf.info/jame,zahre,hokomat,be,paris,resid.htm


دقیقآ درست گفتی رژیم به دنبال وقت خریدن است رژیم یا به سمت استحاله یا قبل از داعش دستش را از منطقه قطع خواهند کرد بازی بازی تمام شده غرب نمی گذارد منافعش به خطر بی افتد بدست رژیم رژیمیکه تعلق داره به عصر یخبندان مادون فوئدالیزم است پاینده باشی

عباس رحیمی

17.09.2014


قابل توجل کسانی که نظراتشان یا شعارمرگ و درود است و یا فحش

زحمت نکشید چون انعکاس نمیدهم . البته میخوانم و بعد روانه سطل آشغال...حالا اگه کسی با فحش یا با شعار مرگ و درود....آرامش میگیره...درخدمتیم

اسماعیل هوشیار


http://www.tipf.info/jame,zahre,hokomat,be,paris,resid.htm

دیشب از دهخدا می‌خواندم که

"....می گويند مردى در حرم امام رضا اختيار ادرارش را از دست داد و در صحن مطهّر شاشيد

مردم خشمگين شدند به سمت او هجوم برده و خواستند كه او را بكشند. مرد كه هوش و فراستى داشت، فرياد زد كه اى مردم من شاش بند بودم و امام رضا مرا شفا داد .

به يک باره مردم شاش او را بعنوان تبرّک به سر و صورت خود ماليدندفناتیسم فرهنگِ خودش را دارد، بربریت فرهنگِ خودش را دارد، چه درخلافت اسلامی داعش چه درجمهوری اسلامی ایران. هردو توله‌های همین فرهنگ اند، هردو از یک اسطوره برخاسته‌اند. جنگ علیه اینان اگرجنگِ فرهنگی و ایدئولوژیکی نباشد ره به ترکستان می بَرد. روشنفکران دنیا هم انگارخفقان گرفته اند، و این چهل کشوری که امروز اینجا، در پاریس، جمع شده اند تا جنگِ علیه داعش را سامان دهند، بهتر بود بجای وزیران خارجه و دفاع شان هیئتی از روشنفکران و متفکران خودشان را به کنفرانس پاریس می فرستادند

اسطوره های زمینی را حمله های هوائی ویران نمی کند.

یداله رویایی

16.09.2014

...................................................................................................

ای وای از نسل سوخته ای که در فاصله نفس هاش ، حرفش را فریاد هم بزند ، گوشی برای شنیدن نمانده

کلاغها از آسمان بلندتر نیستند ، اما با مترسکهای ملخ خورده هر مزرعه ایی میتوانند تا همیشه همنشین باشند

آنها درپاریس جمع نشده بودند تا فقر فرهنگی را ریشه کن کنند 

اسماعیل هوشیار

16.09.2014


15.08.2014

http://www.tipf.info/din,dar,khatar.htm


FUCK AKBAR GANJI, THIS MOTHER FUCKER IS A PASDAR TILL THE DAY HE DIES.LONG LIVE FREE IRAN. DEATH TO ISLAMIC REPUBLIC.

shapour


http://www.tipf.info/shakheshaei,dolat,amrika.htm

 

duorod .kamelan ba jenabali maafegham .duorod.

06.08.2014

 tabestan


http://www.tipf.info/khatare,eslamistha.htm

این کاریکاتور که دراین مطلب است به نظرم خیلی گویا و جالب است . من متوجه نشدم که کارکیست ؟ ولی نشان میدهد که تمام اجزاء مربوط به خاورمیانه با هم تنیده شده اند و هرشلیکی از هر طرف ، شلیک به خودشان هم هست

برنا. 01.08.2014


http://www.tipf.info/alijenabane,banafsh.htm

تا جایی که یادم مانده شما هم با خروج نیروها از عراق موافق بودید . الان مشکل شما برای این فراخوان چیه ؟ من متوجه نشدم که این فراخوان کجایش ایراد دارد ؟

هاله

13.07.2014


http://www.tipf.info/keredite,siyasi,yani,che.htm

دیروز 4 ژوئیه 2014 نامه ها بصورت سفارشی با رسید از سوی مخاطبین به آدرس ها دو مخاطب این فراخوان و 3 رونوشت برای کمیسر حقوق بشر ملل متحد، کمیسر عالی پناهندگی ملل متحد و دببرکل عفو بین الملل ارسال شده است. به امید اینکه صدای نهفته در این فراخوان شنیده شود

مهرداد فتحی . فیس بوک

...............................


به نظرم حالا دیگه دیره وحتی حذف یک نام
هم تف سربالاست. موضوع از اسامی مختلف فراتر رفته است . این فراخوان اگر نه در آغاز ، ولی از یک جایی به تور افتاد و هدفش دیگر انسانی نیست بلکه به طور مطلق سیاسی شده است . به قول یک کاربری میخواهند این فضا و جو مرز بندی با حکومت اسلامی را بشکنند . حدود 4 روز تمام فقط به کنایه گفتم که حواستان باشد ولی خودشان را به کوری زدند . و حالا بعد از یک هفته مقاومت ، خیلی سخت است که نامی حذف شود و حتی اگر حذف شود بدتر میشود . پس باید مثلا مقاومت کنند و یا با یک استدلال عوام پسند خیلی محترمانه جمعش کنند . مثل پایان موفقییت آمیز فراخوان با ارسال متن به یانکی میمون و اینا...و بعد کلا جمعش کنند


این اسیرانی که درباتلاق عراق و زندان لیبرتی گیر کرده اند ، انسان هستند و خودشان هم برای تعیین تکلیف از آن شرایط برزخی منتظرند . باید کمکشان کرد ولی نباید دست به دامان ولی فقیه شد و با نماینده اش بیعت کرد ، نباید از گوشت و خون آن اسیران علیرغم هر اختلاف نظری نردبانی ساخت تا هر خرمگسی پشت این سپر وزوز کند یا بخواهد بالا بکشد . سراپای این فراخوان مسخره بوی خون و آخوند میدهد . اینها انسان هستند جانم و نه شرکت سهامی که بورس وال استریت یا بازار سیاست ولایت را قیمت بزنند . اینها انسان هستند ! این را بفهمید
 

اسماعیل هوشیار

05.07.2014


http://www.tipf.info/keredite,siyasi,yani,che.htm

04.06.2014

فقط یک اسم نیست. کسانی دیگر هم امضاء کرده اند که قبلا عضو مجاهدین بوده اند و الان رسما با رژیم کار میکنند . حیدر بابایی...حسن....به نظرم هدفشان شکستن این مرزبندی داشتن ، با رژیم است ظاهرا هم موفق شده اند . اسامی کسانی که امضاء کرده اند و یا تائید کرده اند که کار کردن و حرکت با عوامل مستقیم رژیم اشکالی ندارد و باعث افتخاراست . به نظرم میخواهند این فضا و جو را در خارج ایران بشکنند

ناهید


گفته بودم که بحث فردی نیست . نگاه سیاسی من به سنگینی و سبکی و بزرگی نفرات امضاء کننده هم نیست . درنگاه سیاسی گنده ترش هم بیاید ، انیشتین و کنفسیوس و خدا ...هم باشد باز هم معنی سیاسی اش بیعت با نماینده ولی فقیه در پاریس است . مهرداد فتحی ایده اش جدید نیست ، روشش هم اصولی نیست . شخص خودش حرفی برای گفتن ندارد ولی امیدوارم روزی به وضوح ببیند که سروته این تور کجا جمع میشود ؟ همین . در ضمن بابت صفر چهارگوش هم ممنون . البته اگه شش گوش بود بهتر بود . گفته بودم که برای نمره نمی نویسم . اسماعیل هوشیار. 03.07.2014

http://www.tipf.info/keredite,siyasi,yani,che.htm

یادم افتاد به دوران دبستان . از همان کودکی یادمان دادند و یاد گرفتیم که اول دیکته بنویسیم و بعد غلط گیری میکردند و نهایتا نمره میدادند ! من عادت ندارم اول نمره بگیرم برای نوشتن دیکته ایی که هیچ ارزش انسانی و ادبی و هنری و ندارد . من کلا عادت ندارم برای نمره بنویسم مثل دوران دبستان که عاشق نوشتن بودم و مثل یک خط سفید در وسط یک تابلوی سیاه ، به تناقضات توجل کنم ! اسماعیل هوشیار

03.07.2014


http://www.tipf.info/keredite,siyasi,yani,che.htm


ظاهرا آقایان یغمایی ، قصیم وروحانی کسانی نیستند که ندانند خانم هشترودی کیست چرا که سالیان در شورای رجوی با آنها بوده است و تقریبا برای من غیر ممکن است که ندانند خانم هشترودی به ایران سفر کرده است .پس میماند که آنها درابتدا نمیدانستند که چه کسانی در لیست میباشند و مسئول این قضیه در ابتدا "مبتکر " فراخوان یعنی آقای فتحی بوده است . ولی این دیگر با ا نتشار اسامی قابل رویت بوده است ولی از طرف حد اقل این سه نفر که شما میگویید یعنی آقایان قصیم ، روحانی ویغمایی برایشان مشخص بوده است که خانم هشترودی کیست وچه کرده است ولی عکس العملی نشان ندادند و زیرسبیلی در کردند و وقتی آگاهانه کسی یاکسانی خط ومرز با امثال خانم هشترودی نمیکشند همان چیزی را که مدعی آن میباشند نقض آگاهانه میکنند یعنی مرز کشی با رژیم جنایت و خوب این یک تعبیر است که از وضعیت از طرف اسماعیل شده است که پس اگر کسی آگاهانه ودانسته ا ز وضعیت خانم هشترودی این لیست را امضا و یا پس از انتشار پس نگرفته است "بیعت "کرده است چرا چو ن دقیقا آگاهانه ، دانسته چیزی را نقض کرده است که مرز قرمز است و کسی مثل آقای قصیم در باره اطلاعیه جدایی از شورای رجوی یکی از علل جدایی را همان اطلاعیه رجوی میداند که عملا به ولی فقیه از پشتیبانی از رفسنجانی میداند که آنرا خط قرمز شکستن با رژیم میداند این هم به همان معنی است پس کسی که خط قرمز داشتن با رژیم را قبول دارد باید در اینجا هم هوشیار باشد و از این باصطلاح فراخواان استعفا دهد وگرنه خوب هرگونه تغبیری میتوان از آن کرد و یکی از آنها هم همین تعبیری است که اسماعیل کرده است "بیعت" و این با توهین چماقداران رجوی که براساس هیچ است متفاوت است . بهتر است که همیشه در ا بتدا موضوع انالیز شود تا اینکه بلافاصله نتیجه گیری خود را به عنوان آنالیز ارائه دهیم
در مورد "پرت وپلا" و "مغلطه کاری های سیاسی منطقی "خواننده قضاوت میکند و من هم طرف صحبتم کسانی هستند که کم وبیش این کامنت هارا بخوانند . سوالات هم نمیتواند "مغشوش" ودر عین حال "منطقی "باشدو بعلاوه من بسیار روشن چند سوال کردم و"مغشوش "هم نبوده است : چرا امضا کنندگان که مدعی خط قرمز با رژیم میباشند علی رغم اینکه اکنون میدانند که خانم هشترودی چه وضعیت روشن سیاسی دارد با ا یشان هم امضا شده اند .دوم اینکه ضرورت یک فراخوان وهمچنین مزیت آن بر فراخوان قبلی خا نم اقبال چیست
جهان سوسیالیست

03.07.2014

.......................................................................................

http://www.tipf.info/keredite,siyasi,yani,che.htm

این فراخونها هیچ راه حل عملی مناسب نیست و فقط جهت مطرح شدن است که برای من جالب نیست کسی برای مطرح شدن از زندگی زندانیان مایه بگذارد . اگر منظور موضع گیری سر خارج شدن نیروهای مجاهدین است که همان فراخوان اولیه خواهران اقبال کافی است

الهام

03.07.2014

..............................................................


اسماعیل گرامی، نظر همه محترم هست من جمله نظر شما، من در مقام دفاع از خانم هشترودی یا رفتن و نرفتن و ... غیره ان نیستم اما چسباندن همه امضا کنندگان یک فراخوان با مضمون انسانی به بیعت با جمهوری اسلامی یک پرت و پلا گویی مزمن هست. و اجازه بده به عنوان یکی از امضا کنندگان فراخوان به اقدام برای تضمین امنیت جانی پناهجویان ایرانی در کمپ لیبرتی عراق و تسریع انتقال انها به کشورهای ثالث اعتراضم رو به نوشته بی سر و ته تان اعلام کنم. و ان رو عارضه هم نشینی با سازمانی بدونم که خواه ناخواه با مبنای نتیجه گیری های بی ربط سعی در الغای نظرات خود دارد. من به شخصه فراخوان رو برای محتوی ان امضا کردم همین برام کافی است. تهمت غیر قابل قبول شما را نیز حمل بر کج فهمی و بی در و پیکری افکار تان می دانم. اسماعیل گرامی شما می تونی چنین نظری داشته باشی که مثلا کی یا کی چه هستند اما مصادره یک امضا کردن به تایید جمهوری جهل و جنون و جنایت اسلامی یک گزافه گویی احمقانه است. من رو ببخشید که به صراحت به این می پردازم. شاید شما مشکل تان با این فراخوان از جای دیگری است. به نظرم بهتر است که اگر اشکالی در محتوی چیزی که امضا کنندگان امضا کردند اشکالی می بینید باز کنید. در غیز این صورت من شخصا به کسی اجازه دست درازی و توهین به کسی نخواهم داد حال می خواهد تو نازنین باشی که هم رو بخوبی می شناسیم و می دانیم که هر کدام ما که بودیم، چه کردیم و چرا دوستیم

بااحترام

مهرداد

03.07.2014


http://www.tipf.info/keredite,siyasi,yani,che.htm


لطفا دوباره و سه باره و هزار باره بخوانید . هدف این نوشته افراد نیستند و یا برجسته کردن نقش افراد . باز هم بخوانید..... اما و اگر هنوز ابهامی بود "که نیست"..... پیشنهاد میکنم که کلا در حوزه این موضوعات دیگر وارد نشوید و از این غلطای زیادی تکرار نشود . معنی کردیت سیاسی واضح است . یعنی که میشود با نماینده ولایت فقیه زیر یک سقف نشست و دیالوگ کرد....دیالوگ کرد و سهم گرفت و دست داد و خورد و نوشید و به 37 سال بیلان جنایت قهقهه زد....به همان امید واهی که زمانی قاسملو را بر باد داد . کسانی که به صفت جمعی و یا فردی معتقدند ، واقعا زمان دیالوگ با ولایت فقیه رسیده است و شدنی است....پیشنهاد میکنم وقتشان را تلف نکنند . سفارتهای حکومت اسلامی و پاسپورت و ایران ایر و مام گائیده شده وطن درانتظارشان است تا بهشان سرویس بدهد . حداکثر از جنس همان سرویسهایی که به خانم هشترودی دادند . هدف نقد هشترودی نیست امثال حسین شریعتمداری قابل نقد نیست همینکه صراحت دارند مثبت دارند . ولی این صحنه از جانب اپوزسیون قابل دفاع نیست و هرنوع تلاش برای دفاع از این صحنه نهایتا به وقاحتی حکومتی خواهد رسید .

03.07.2014

اسماعیل هوشیار


http://www.tipf.info/in,nagshe,siyasi.htm

با سلام . سوالم این بود که منظور شما از گیجهای سیاسی چیست ؟

منصور

25.06.2014

.............................................

منظورم همان گیجهای سیاسی است

اسماعیل هوشیار


http://www.tipf.info/mashrote,nori.htm

جناب هوشیار، شما خودتان بی تجربه نیستی . چطور فرق بین خراب کردن با انتقاد را نمی فهمید ؟ استاد نوری علا کجا و کی خواسته است رهبر تمام ایرانی ها شود ؟

شعله. 06.06.2014

....................................

خانم شعله من فرق بین تخریب و نقد را میدانم ، از نظر من مطلب منتشر شده از بهمن زاهدی مطلبی تخریبی نیست حرف مشخص دارد . با این همه درمقابل این نقد سیاسی شما هم حق دارید دفاع کنید . من و شما تفاوتمان در تعریف و جایگاه نقد و تخریب درذهن خودمان است

اسماعیل هوشیار

 


http://www.tipf.info/sare,kelase,dars.htm


------------------------- COMMENTS -------------------------

بادرود / ازدردسخن گفتن وازدردشنیدن .....بامردم بی دردندانی که چه دردیست .آره همینطوریه همگی باهم خوبن وسلامی دارندوحتماروزگارشون هم بدنیست زیرادرون آن پتوودرون آن قبرخودشان رانمیبینندواون لحظه بین خودوآن جنس داخل پتودیواری روحایل می بینه که اون دیوارباعث میشه که روزگارشون بدنباشه که بتونندباهم سلامی ودرودی داشته باشندوه که ازاین روزگار !!!!؟؟؟ دوست من .

mostafa

04.06.2014


http://www.tipf.info/in,najiyane,diktator.htm


Email of sender: janbajan@hotmail.com


من براي اين جنرال تبريك ميگويم

01.06.2014


http://www.tipf.info/delvapasan1.htm


بادرود /تمامی مطالب نگارش شده دراین صفحه واقعیات وحقایق امروزجامعه ایران است که میدانیدودیگران هم نیز... ولی بحث برسراین است که دراین حکومت عقب افتاده وعصرحجری هرکسی سازخودش رامیزندودرکل میشودبه قول قدیمی هاگفت که آش شله قلمکاریست که آشپزهای بسیاری داردمثلادرمجلس قوانینی وضع میشودویکباره آن قوانین به مذاق چندآخوندالف لیله خوان درحوزه علمیه خوش نمی آیدوهمین مبنایی میشودکه چندمقلدچشم وگوش بسته کفن پوش به میدان آمده وتمامی آن نشستهای درمجلس وآن همه هزینه ای که برداشته رابه سادگی ودران به زباله دانی میریزندوهیچ کس درکل نمیداندکه حاکم کیست اگرچه مترسکی رادربالا گزاشته اندکه به ظاهرقبله اتحادراتشکیل دهدولی درعمل کاربردعملی نداردوهمین است که سه دهه ازتاریخ کشورمان میگزردبی هیچ بهره ونصیبی چه برای امروزیان وچه برای آیندگان هیچ بهره وصفه ای نداشته چه ازبعدفرهنگی واقتصادی ومعنوی ووووو ومتاسفانه دولتهای خارجی هم که طبیعیست که فقط به حفظ منافع خودمینگرندوالاهمین کافیست برای نقض حقوق بشرکه درکشوربزرگی مردمانش حق انتخای جزیی ترین موردیعنی پوشش راندارندچه به آنکه بخواهنددرتصمیمات سیاسی واقتصادی ویافرهنگی نظردهی کنندکه البته تمامی کانالهای اقتصادی راخودوتمامی کس وکارشان به نحواحسنت دردست دارندوحتی یک روزن کوچک هم برای مردم عادی بازنیست
mostafa

27.05.2014


http://www.tipf.info/poshte,parde,yavashaki.htm


20.05.2014

افشین


به نظرم شما زیادی به دشمنانت یا مخالفانت بها میدهی و با بزرگ کردن بیشتر از اندازه آنها از یک طرف دیگران را دچار ترس میکنی که ببینید چه دشمن غداری داریم , ببینید چه حیله گر است که با فحش دادن به تمام اعتقادات خودش یعنی ولایت فقیه , تقلید , امامت , رژیم فقاهتی و ... دارد شما را از راه مبارزه بدور میکند (منظورم مطلبی است که در مورد نوریزاد گفتید که نشان دهنده یک پارانویای کامل است , اگر نیست دلیل بیاورید ) , از طرف دیگر هم خودتان از کابوس خودتان دچار ترس شده و از ابراز هرگونه راه حلی عاجز میمانید و سرگرم تئوری خودتان میشوید !

 

همیشه مشکلات سخت راه حلهای سخت ندارند بلکه گاهی اوقات حل یک مساله سخت احتیاج به کمی تدبیر و شجاعت دارد ! ٣٥ سال استکه اوپوزیسیون در حال مبارزه است و حد اقل در ده سال گذشته اوپوزیسیون جدیدی که با اوپوزیسیون سنتی صدر انقلاب تفاوت دارند تشکیل شده که تا به امروز جز حمله لفظی و به قول خودشان افشاگری های سیاه کاری رژیم کاری انجام نداده اند و در داخل کشور هم نتوانسته اند مخاطبی را جلب کنند ! جنبشهای سالهای ١٣٧٦ و ١٣٨٨ بدون کمک , خط دهی اوپوزیسیون خارج از کشور انجام شد که این آخری یعنی جنبش سبز ١٣٨٨ لرزه یی در ساختار رژیم انداخت که موجب سست شدن پایه هایش و ریزش هوادارانش شد اما اوپوزیسیون چه کار مثبتی در حمایت از ان جنبش کرد , اول که انگشت به دهان مات و مبهوت به تصویر آپ لود شده در اینترنت خیره شد و بعد هم که به خود آمد چاره یی ندید جز همراه شدن با ان , هرچند فقط زبانی ! چرا میگم زبانی ؟ چون بعد از اندکی از گوش و کنار صداهایی شنیده میشود که باید موسوی را به دلیل کشتار ١٣٦٧ محاکمه کرد , باید کروبی را به دلیل ...

یادتان میاید ؟ یعنی اوپوزیسیون کلان الویت اش را که مبارزه با حکومت سلطانی فقیه باشد فراموش کرد و شد خونخواه شهدای سال ١٣٦٧ (با کمال احترام و ان عزیزان کشته شده در مسلخ , تنها کاری که میتواند انتقام خون به ناحق ریخته شده آنها را بگیرد , سرنگونی رژیم است و بس ) ,بعد هم همزبان با مصباح یون , فریاد بر آورد که جنبش سبز مرده و مقصر اصلی اش هم موسوی است ! چرا ؟ چون در رهپیمایی ٥ دی ( اگر تاریخ را شتباه کردم ببخشید ) خواهان سرنگونی رژیم نشد! یعنی , انکاری را که ما میخواستیم نکرد ! انگار موسوی رهبر اوپوزیسیون خارج و داخل بوده اما با رژیم سازش کاری کرده و موجب تاخیر سقوط رژیم شده ! نه اینکه قبل از خرداد ١٣٨٨ رژیم در حال سقوط بود !

در مورد علینژاد و کمپین «آزادی‌های یواشکی» , آیا شما سندی دارد که نشان دهد روزنامه های خارجی در قبال دریافت پول ان مقاله ها را منتشر کرده اند ؟ شما اول میایید یک اطلاعات صحیح میدهید که ان قیمت گران گذاشتن مقاله در روزنامه های لوموند و گاردین و ... است بعد یکهو میپرد سر اینکه پول گذاشتن مقاله در مورد کمپین «آزادی‌های یواشکی» از کجا آمده! دوست عزیز گرانی مقاله چه ربطی به ادعای شما دارد ؟ شما اگر مدرکی دارید که بابت پخش ان مقاله ها پولی پرداخت شده رو کنید!

با هم میروید سراغ سابقه مسیح علینژاد و بعد از کلی افشاگری و سناریو نویسی نتیجه میگیرد که حرکت کمپین «آزادی‌های یواشکی»حرکتی ضد انقلابی و ساخته پرداخته خود رژیم یا جناحی از رژیم است ! که دوباره هیچ مدرکی در اثبات سناریو تان ارایه نمیدهید! آیا نمیشود که فرد بد نامی مانند علینژاد (بنا به گفته شما ) یک حرکت صحیح و اعتراضی را دزدیده باشد و خودش را مبتکر ان حرکت بشناساند؟ آیا شما با اصل حرکت کمپین «آزادی‌های یواشکی» مخالف هستید یا با مسیح علینژاد مخالف هستید ؟ و ...

دوست عزیز اگر با مردم ایران خصوصا جوانان همگام نباشی, کم کم از آنها عقب افتاده و زمانی چشم باز میکنی که دیگر هیچ وجه اشتراکی بین خواسته های خودت و آنها پیدا نمیکنی! مگر نمیبینی که جوانان امروزی دیگه سراغ فرخ نگهدار و رضا پهلوی و بنیصدر و .. نمیروند ! چرا ؟ چون هیچ وجه مشترکی بین خواسته های آنها و برداشت آنها از آنچه از طرف اوپوزیسیون سنتی ارایه میشه نیست !

برای سر نگونی رژیم فقها علاوه بر زور , احتیاج به سیاست و تدبیر است چرا که این قوم مانند سرطان آنچنان در عقاید مردم نفوذ پیدا کرده اند که ریشه کن کردنشان به تنهایی میسر نمیباشد و در این راه پر خطر احتیاج به همراهان زیادی است که خواسته هایشان ممکن است صد در صد با ما یکی نباشد ! پس لطفآ افق دیدتان را بزرگتر کرده و تحملتان را بیشتر کنید که راه عبور از رژیم فقها خطیر است اما شدنی است فقط احتیاج به صبر و هوشیاری دارد!
 


------------------------------------------------------------
Name of sender: محمد
Email of sender: m_sh_792002@yahoo.com
------------------------- COMMENTS -------------------------

 درود خدا بر پیامبران و امامان و شهدا راه حق و لعنت خدا بر توهین کنندگان به آنها که حامیان صهیونیزم کثیف ضد انسان و شیطان پرستان مدرن هستند. به زودی میفرسیمت جهنم پیش حضرت مارکس . ردتو زدیم به زودی مری پیش پیامبرانت


13.mai.2014


سلام آقای هوشیار

http://www.tipf.info/gozareshae,panjom.htm

دراین مطلب طنز به موضوعی اشاره کردید که مدتهاست سوال من است با توجه به تجربه و استقلال شما خواستم سوال کنم اگر شورایی ها حقوق از مجاهدین میگیرند پس چرا دکتر قصیم و روحانی از این موضوع هیچ تا به حال نگفته اند ؟ آیا واقعا دستمزدی گرفته یا میگیرند ؟

تشکر از شما

فرهاد

08.05.2014

...........................................


جناب فرهاد شما میتوانید سوالتان را ازقصیم یا روحانی به هرشکلی بپرسید . من نه عضو شورا بودم ونه پولی گرفتم . ولی تجربه در همان لایه هواداری و حتی عراق کم ندارم . کمکهای چیزدوستانه به اشکال مختلف برای هواداران مختلف فرق میکرد . مثلا نفری که خوب بوق بود و خوب شعارمیداد و البته حضوری همیشگی هم داشت حقوق ثابت داشت و پول را داخل پاکت به خانه اش میفرستادند . اگرهم 2 روز دیرمیشد خانم خانه پیام میداد که زندگی سخت است....البته این کمک به خاطر نیاز نان شب نبود بلکه درکنارکمک سوسیال یا بازنشستگی تزریق میشد . درمقابل نگاههای سوالی بقیه هم ، بالاخره یک روز عضو شورای رهبری مجاهدین صراحتا میگوید : اگر همین چند نفرهم بروند و نباشند که شعار بدهند انتظار داری خواهر مریم شعار بدهد و حنجره مبارک را خدشه دار کند ؟ درعراق هم وقتی عضو 20 ساله تشکیلاتی درخواست کمک جهت مخارج راه میکند ( به عنوان قرض ) : جواب میدهند که مجاهدین بنگاه خیره نیستند ! دراینکه مجاهدین میتوانند خوب خرج کنند ، شکی نیست ولی دراینکه به خاطر چه پارامترهایی و کجاها پول میریزند ...فهمش برای همه ساده نیست .

اسماعیل هوشیار

08.05.2014

 


http://www.tipf.info/khamene,v,zanan.htm

این پادشاه هم مثل پادشاهان ظالم دیگر سرنگون خواهد شد.

محسن

17.04.2014


سعید صالحی نیا

http://www.tipf.info/paranoya.htm


این نوشته از جهت علمی نادرست است.

اولا: تعریف پارانویا این نیست که نوشته اید.پاراانویا هم یک بیماری نیست یک سندرم است که در بیماریهای مختلف می تواند ایجاد شود. اساسش شک مداوم به ادمهاست

دوما: پارانویا درمانهای مختلف دارد.اگر در کانتکس اسکیزوفرنی ایجاد شود درمانش ابتدا دارو درمانیست و بعد درمانهای کاگنیتیو و رفتاری .بیماری دیلوژنال پارانویا مشکلتر درمان می شود و عللش متفاوت است گاهی در کانتکس ضربه های مغزی پیش می اید یا دیگر اسیبهای مغزی گاهی در کانتکس الزایمر و باز درمان داروئی بیشتر اثر دارد

سوما: شخصیت پارانوئید هم داریم که درمانش مشکلتر است و احتیاج به رواندرمانی طولانی دارد.


چهارما: اینکه ادمی یا ادمهائی برای خودشان مسئولیت(چرا نوشتید رسالت؟) قائل باشند هیچ عیبی ندارد.اتفاقا خیلی خوبست و ازشان باید تشکر کرد.


خلاصه سرتاپای این مقاله ایراد دارد و کلنگی است!قابل اصلاح نیست!
14.04.2014

 


http://www.tipf.info/goyi.mogadas.htm

امین

این مطلب از اسماعیل یغمایی به نظرم قشنگه و نگران کننده . به خصوص که آخرمطلب شما هم ازاین حس به قول خودتان آشنا خوشتان آمده است . لطفا از هدایت کپی نکنید منظورم خودکشی است

08.04.2014

..............................

البته این حس قوی من ربطی به خودکشی ندارد و امیدوارم برای اسماعیل شاعرهم همینطور باشد . ولی بالاخره کاری که صادق هدایت کرد قابل سرزنش نیست از نظر من قابل احترام است و اگر روزی شجاعت هدایت را داشتم و این کار را کردم اسمش کپی یا تقلید نیست چون قبل از هدایت هم دیگران کرده بودند . لطفا این آخرین یا ساده ترین راه مواجه با تضادهای سنگین را از من دریغ نکن / آمین

اسماعیل هوشیار

08.04.2014


31.03.2014

 حمید
چون که هنوز می ترسم این مطالب را به نام خودم بنویسم. ولی یک روز حتما این کار را خواهم کرد. و می خواهم قاطعانه مسئله را روشن کنم. امکان ندارد قرآن کار خدا باشد این کتاب محصول همان نظریات و فرهنگ و سنت های عربهای بیابانگرد آن دوران بوده. و امکان ندارد در صورتی که خدائی وجود داشته باشد تا این اندازه کودن باشد که برای اثبات وجود خودش تنها به تهدید و زور تکیه کند. این روش یک روش انسان عقب افتاده و طبقاتی است. و ایرانی ها چنان که بخواهند پیشرفت کند و در تمدن شرکت داشته باشند حتما باید تکلیف خودشان را با این دین روشن کنند. این نظریۀ من است و به شکل گسترده این مسئله را تحلیل خواهم کرد. اگر چه همانطور که می دانی خیلی مشکل برانگیز است... من سر خودم نیازمند هستم


حمید

31.03.2014


تناقضات ادبیات مذهبی، فکر می کنم که باید مطالعات گسترده ای را ضروری سازد ولی پیش از همه به ابزار علوم ادبی و به همینگونه علوم دیگر. تناقض در مورد حکم مرگ در مورد از دین برگشتگان بین مسلمانان فطری، مشخصا با تحلیل و بررسی حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مورد مناظرات ضامن آهو با عمران صابی قابل مشاهده است، ایشان می فرمایند : «یک پیشوای بزرگ اسلامی به مخالفان خود اجازه می دهد که هر گونه ایراد و اشکالی دارند بدون ترس و واهمه مطرح سازند هر چند بر محور نفی اسلام و حتی نفی توحید و الوهیت دور بزند.» امام رضا  در مناظرع با سلیمان می فرمایند : «آیا اراده غیر از ذات اوست یا عین ذات او؟»

تمام مشکل اتفاقا «اوست» باید از حضرت پرسید که منظور شما از «او هست» چیست. تمام مشکل این بحث ها براین پیش فرض استوار است که اوهست.حالا اگر ما «خدای ناکرده» چیزی در این جا و یا آنجا پیدا کنیم، و خدای ناکرده در کتاب خودش چیزی پیدا کنیم که نشان دهد که این خودش نیست و نمی تواند باشد...که خدا نمی تواند تا این اندازه کودن باشد، و به این نتیجۀ منطقی که در حد شعور تاریخی ما می باشد برسیم که این خدا نیست، و اگر بر حسب اتفاق و بعد اجبار مسلمان فطری باشیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 از سوی دیگر این توهم را جاری ساخته اند که فرد خداناباور فردی غیراخلاقی است...کاملا بر عکس برخی حتی در آغاز قرن بیستم اعلام کرده بودند که مذهب از اخلاق واپس مانده است. چنین نظریه ای بی گمان از همان انحراف و یا امر بدیهی و مسلمی سر چشمه می گیرد که می خواهد خدا را به زور شمشیر تکیه دهد،البته کاملا طبیعی است زیرا خود خدا هم اثبات خودش را به همین تهدیدات تکیه داده است به همین علت بود که عرض کردم «خدای کودن» زبانم لال و با عرض پوزش از مؤمنین
 


http://www.tipf.info/gangi,mochaker,ast.htm

من نمی فهمم که شما کجا هستید ؟ درج این مطالب در کنار موارد متضاد به مخاطب آدرس غلط میدهد

شایان. 28.03.2014

..........................

جناب شایان درج مطالب ظاهرا متضاد از نظر شما ، برای من مفهوم مشابه را ندارد . یک جمله و پاراگراف حرف منطقی در هرمتن طولانی انگیزه من درانتشار هر مطلبی است ، حتی اگر شخص خامنه ای نوشته باشد تنها مشکل این است که خامنه ای و لشگرش و کلا تمام پدیده های مقدس ، اصلا حرف حساب و منطق انسانی نمیدانند . درواقع من قبل از نویسنده و مواضع سیاسی اش به حرفش نگاه میکنم . این همان نقطه ای است که شما پیدا نمیکنید . حال اگر درمقابل ، چنین ظرفیتی در بقیه نیست ، جرات داری از خودشان سوال کن

اسماعیل هوشیار

28.03.2014


http://www.tipf.info/man,agar,zan,bodam.htm

آقای هوشیار دراین مطلب نوشته اید که : ادبیات و دفاع کودکانه یا ناشیانه موافقان عریانی....من نمیدانم که چه مشکلی با حزب کمونیست دارید ؟ چون مدافعان این حرکت عموما اعضای حزب هستند ! آیا این یعنی اعضای حزب کمونیست کارگری کودک و ناشی هستند ؟

امید. 15.03.2014

......................................................

دوست یا رفیق گرامی ، شخصا هیچ مشکلی با اعضای حزب شما نداشته و ندارم و برای بالا و پائینش هم به صفت انسان همیشه احترام قائلم . تنها نکته این است که من هرنوع روابط قبیله ای را نمیتوانم به عنوان حزب سیاسی قبول کنم . چون اگر برای یک مورد بپذیرم و کردیت دادم آنوقت باید برای مجاهدین خلق هم به عنوان تنها آلترناتیو جیغ بکشم و برای رضا پهلوی هم سوت بزنم و این داستان ادامه پیدا میکند

اسماعیل هوشیار

15.03.2014


http://www.tipf.info/man,agar,zan,bodam.htm

اگر همسر تو تمایل داشت در این اعتراض عریان شدن به این شکل شرکت کنه واکنش تو چه بود و چگونه برخورد می‌کردی؟

آرزو. 14.03.2014


http://www.tipf.info/man,agar,zan,bodam.htm

به نظر من بحث و حرف راجع به چنین موضوعاتی تلف کردن وقت است . هرکسی آزاد است برای انجام هرعملی که دوست دارد و یا فکرمیکند درست است . بد و خوب عملش را مردم باید تشخیص بدهند . به نظرمن فقط آدمای بیکار وارد این بحثها میشوند . این آزادی عمل دیگربحث ندارد

افسانه

14.03.3014


http://www.tipf.info/boro,khoshbakht.bash.htm

با سلام به اسماعیل گرامی
می خواستم بگویم که تو که این همه با مذهب درافتادی و برای مبارزه علیه آن تبلیغ می کنی، با مجاهدین چی کار داری؟

حمید.27.02.2014


http://www.tipf.info/hekayati,farhangi.htm

زهره.22.02.2014

مطلب خوبی بود فقط من که خواندم تعجب کردم که شما برای کی خودت رو عذاب میدی ؟ اگه دوست دارن گوساله بیان و گاو برن...دیگه با خودشونهبرای شما و سایت مزخرف شما متاسفم و از اینکه مزخرفات به همه میدین انشالله روزی برسد نقدا شما هلاک شوید جیره خواران آمریکا و دیکتاتورهای عربستان وهابی تکفیری!
اقبال

20.02.2014

...............

جناب اقبال من که متوجه نشدم منظور شما دقیقا کدام مطلب است ولی آرزوی شما را مبنی بر هلاکت دگراندشان انعکاس میدهم

ظاهرا پیشرفت و تکامل شما به مرگ و نابودی بقیه بستگی دارد

اسماعیل هوشیار


عباس رحیمی .19.02.2014

http://www.tipf.info/an,khanevade,mozdor.htm


هرکسی فریاد بزند از زندان لیبرتی بچه ها را خارج کنید به کشوری ثالث سریع ما مارک مزدوری میزنند این نشان دادن بن بست استراتژیی خط رهبر عقیدتی ست این پرتو پلا گفتن ها همیشه کارش بوده هرگز نخواهد پذیرفت که باید از زندان لیبرتی خارج شوند می خواهد همه در آنجا کشته شوند تا در آینده پاسخگو نباشد (به خانواده ها )

دنیای تک حزبی به پایان رسیده!
 


http://www.tipf.info/amvale,sari3.htm

جواد

من عادت ندارم تا حرفهای کلیشه ای و تکراری و بی محتوای معتقدین مجاهدین را بخوانم مگر مجبور شوم . آدم نه تنها چیزی یاد نمیگیرد بلکه دچار بلاهت هم میشود . ولی از مطالب کوتاه و مفیدی مثل همین مطلب درک میکنم که رهبری مجاهدین دچار یک ضربه و شوک سیاسی شده اند به خصوص وقتی دعوت به سکوت سیاسی منتقدین مطرح است که از زبان هوادار مطرح میشود

13.02.2014


http://www.tipf.info/amvale,sari3.htm

برای اسماعیل وفا یغمایی آرزوی سلامتی و قلمی همیشه پرتوان دارم

منصور. 12.02.2014


فیلم « پل چوبی» و خمیازه های نسل من.

به نظرم درنوشتن این مطلب کمی بی انصافی شده است . چون فیلم پل چوبی ربطی به موضوعاتی که دراین مطلب نوشته اند ...ندارد

با تشکر

امید . 09.02.2014


http://www.tipf.info/dar,hashiyee,salamate,siyasi.htm

سلام . من هم بعد از خواندن نامه شقایق و قبل از مطلب شما همین نظر و احساس را داشتم حرف دل من را زدید . متشکرم

حمید . 11.01.2014

........................

دوست عزیز از من گفتن بود دیگه تصمیم و مسئولییت با خودشه . من گفتم که استاد بیشتر دقت کنه و حواسش باشه .... یا دارن خرابش میکنن و یا داره خراب میکنه

اسماعیل هوشیارارسال نظر خراب است

http://www.tipf.info/engelabe,jensi.htm

متاسفانه انقلاب جنسی با کودتای سرمایه داران غربی جایگزین شد ولی فمینیست های رادیکال هرگز نپذیرفتن نتیجه انقلاب جنسی برعکس شده و زن تبدیل به برده جنسی در پورنو شده! و یا آمار بیماری های روانی و جنسی بیشتر شده! کودتای سکسی مثل قطار بی ترمز است که در مسیر حرکت تعدادی به بیرون پرت میشن .

انقلاب جنسی در ایران هم هرگز پیروز نمیشه چون سود جویان به اسم آزادی جنسی و برابری زن رو مورد سوءاستفاد قرار میدهند. در مقابل جمهوری سلامی هم به سبک اسلامی برده داری جنسی داره
مریم . 02.01.2014


http://www.tipf.info/morori,motefavet.htm

آقای هوشیار ، من از این نوشته کمی گیجم . بالاخره نیروهای مجاهدین درحال مبارزه درعراق هستند یا نه و این یعنی چه ؟ چون با نظرات قبلی شما فرق میکند

الهام . 02.01.2014

.......................................

ضمن سپاس از شما

این یعنی شما لازم است دوباره یا سه باره مطلب را بخوانید . این یعنی اینکه حضور اجباری بدنه مجاهدین ربطی به مبارزه ندارد و اساسا در هیچ جهتی مثبت نیست . این یعنی اینکه آنها جبرا آنجا هستند و به عبارتی گیر کرده اند . این جبر و گیر کردن فقط از نظر رهبری مجاهدین حس خوبی دارد و اسمش مبارزه و همیشه پیروزی است ! من مسئول ادبیات رهبری مجاهدین نیستم ولی خودم را مسئول میدانم دراینکه صحنه را درست ببینم و یا درست تشریح کنم . طبیعی است که این تحلیل قانون فیزیک نیست و میتواند اشتباه یا درست باشد . باز هم تصریح میکنم که رهبری فعلی مجاهدین برای خروج نیروها و بدنه از باتلاق عراق توان عملی ندارد ....و قلبا هم نمیخواهد نیروها خارج شوند چون مشکلات جدی درونی دارد و به نیروها نمیتواند 25 سال مسیر انحرافی و غلط را پاسخگو باشد.این هم که چرا رهبری درتئوری و لفظ....پیام خروج نیروها را صادر نمیکند ؟ چون نمیخواهد میز دولت آمریکا به هم بخورد . به عبارتی درتلاش است تا از این شرایط اسفبارجبری یک نتیجه سیاسی حداقلی برای خودش بگیرد . ولی به نظر من شدنی نیست این را تجربه مشخص و نتیجه مسیر طی شده در بعد از سقوط صدام نشان داده است

دولت آمریکا برای خروج نیروها همیشه میتواند ولی تا اطلاع ثانوی نمیخواهد .... بستگی به مسیراستحاله حکومت اسلامی دارد

نکته آخردر ورای این بحث ؛ این است که حتی اگر تمامی این پدیده مجاهدین را مشکل فرض کنیم ولی نهایتا موشکها و راه حل نظامی جواب نمیدهد . حکومت اسلامی بیشتر از 30 سال است از راه حل نظامی نتیجه نگرفته است . همان 25 سال پیش هم منتظری گفته بود که مشکل مجاهدین با قتل عام حل نمیشود

اسماعیل هوشیار

02.01.2014
مرسی من از ادبیات لمپنی منزجرم از افکار افراطی سازمان ها و مخالفینش نیز
کریسمس شاد و زندگی در آرامش ما یکبار بیشتر به دنیا نمی آییم پس لذت ببریم
سپاس
ایرج

24.12.2013

..................................


ضمن احترامات مرسوم و شادی و سلامتی درکریسمس برای شما استاد ادبیات غیرلمپنی..... ادبیات لمپنی ....؟ پس یحتمل از ایرج میرزا هم باید متنفر باشید ؟ البته شما هم مثل بقیه حق دارید ازروشی یا چیزی خوشتان بیاید یا نه .....دربالای سایت تیف از قول سارتر هم نوشته ام "ارزش" چیزی نیست جز معنایی که خودمان برای پدیده ها برمیگزینیم ...ژان پل سارتر.....

جناب استاد ایرج غیرلمپن . معنای کلمات و ارزشهای رایج ساخته و اختراع خود انسان است . آن ادبیات خوب و مودبانه شما برای خیلی ها هیچ مفهوم و ارزشی ندارد . حرکتهای لاکپشتی و سیاست بوقلمونی و ادبیات بی تفاوتها هم برای من ارزش نیست .

پس مشاهده کنید که همه ارزشهای موجود جایگاه یا وزنی نسبی دارند . شما از قورمه سبزی خوشت نمیاد و این حق شماست . آن 8 میلیارد دیگرهم ازچیزهای دیگرخوششان نمیاد و یا خوششان میاد ....واین حقشان است . شما و ادبیات محترمانه شما محورعالم نیست .

رسانه ای که هدفش راضی نگه داشتن همه کهکشان راه شیری است میشود رسانه شما . من بازی منچ را به سرگرم کردن انحرافی عده ای از عوام ترجیح میدهم .

من ترجیح میدهم لمپن باشم ولی خودم را سانسور نکنم ترجیح میدهم همه ازمن بدشان بیاید ولی با قیافه ای مسخره و تمیز و کراوات نقش بازی نکنم

من از شما عذرخواهی میکنم که آن آرامش نباتی و ظاهری شما با انواع کلمه ها و واژه ها به هم میخورد

اگرشرایطی پیش بیاید که درایران همه راحت بتوانند حرفشان را بزنند ، آنوقت من و شما با همین ادبیات امروزمان و همه ما بهترمیتوانیم از عکس العمل مردم نسبت به خودمان و سلیقه و ادبیات خودمان ....از خودمان شناخت بهتری به دست بیاوریم

حتی اگرتمام مردم ایران هم به صورت مطلق ازادبیات من متنفر باشند باز هم چیزی را برای از دست دادن ندارم و حداقلش هم این است که خودم بوده ام و تمام ذهنم مشعول راضی نگه داشتن انواع مارمولکها درصحنه سیاسی نبوده است !ولی شما ازهمین حالا در بازی ماروپله کودکانه ......خودتان را تمام شده محسوب کنید . آن ادبیات و ارزشهای کهن گذشته زمان ناصرالدین شاه جوابگوی نسلهای جدید نیست

با احترام اسماعیل هوشیار
24.12.2013
 


http://www.tipf.info/hemayat,az,nashr.htm

درمورد این مطلب نکته جالب توضیح توتونچیان است درسایت آفتابکاران .......... اما در مورد اتهاماتی که به شما زده‌اند. در اساسنامه سایت آفتابکاران که در بالای صفحه اول سایت قرار دارد قید شده است که سایت مسول نوشتار افراد نیست . این جمله مرا یاد خانواده هایی انداخت که درقبال خرابکاری بچه ها درخانه خودشان مسئولییت با والدین نیست .  هنوز یادشان هست که چه شعر وزینی ازشاعرمقاومت درباری سرودند و درسایت نهادند ومسئولیت بالاخره با کیست ؟

دهقان. 21.12.2013


http://www.tipf.info/harfash,galat,nabod.htm

آقای هوشیار من از این مطلب کمی گیجم که چه اتفاقی افتاده است ؟ ولی درهر سطری فقط احساسم این بود که حرف دل من را نوشته اید

نادره

16.12.2013


تضاد با رهبری مجاهدین 2 جنبه جدی و اساسی دارد . یکم عقیدتی وفکری و اسلامش که با محتوای بقیه مذهبیون فرقی نمیکند و دوم سیاسی که با خط پنتاگون همسو است که البته همین سیاستش هم از دل ایدئولوژی اش بیرون زده است ......... این 2 تصاد را اگر کسی تشخیص نمیدهد بهتر است برود خانه و منچ بازی کند . و اصلا حرف نزند که خراب میکند . کمونیستی که با یک نیروی ایدئولوژیکِ مذهبی متحد سیاسی میشود ....یعنی چه ؟ یعنی سبز شدن اسفناج روی سر کچلا.....

اسماعیل هوشیار درفیس بوک


http://www.youtube.com/watch?v=w4pJI-FCj70&feature=youtu.be

خیلی گویا و قابل حس کردن است اینها نباید راحت فکرکنن که دوره جهالت است و هردورغی را میشود به حلق بقیه ریخت

زری

04.12.2013


یک دوست

یادمان نرود این‌روزها که به اندک نان و پشیزی رفاه، قانع شدیم و در جشن اتمی هلهله سر می‌دهیم. همان روزی است که علی اکبر سعیدی سیرجانی با شیافِ پتاسیم، جان به در برد و سعید امامی بالای سرش ایستاده بود و احتمالا می گفت: «برای آزاد اندیشی زیاد زور نزن به موقعش مردم را مجاب خواهیم کرد.»

28.11.2013


سلام . جمله و نقاشی بسیارجالب و پر معنی است . خسته نباشید آقای هوشیار

http://www.tipf.info/esterateji,khorog.htm

27.11.2013

الهام


http://www.tipf.info/jaryane,mojahedin,6.htm

آقای هوشیار جسارتا سوال کنم که سایت شما نوشته های سعید جمالی را با چه نیتی منتشرمیکند ؟ چون تا جایی که من مطلع شدم آقای سعید جمالی حدود 5 سال پیش که سایت تیف راه اندازی شده بود....با غیض و کین خواهان قطع ارتباط با شخص شما بوده است

قادری. 31.10.2013

.............................................

جناب قادری من شخصا سعید جمالی را ازنزدیک میشناسم . من برای تجربیات سعید همیشه احترام قائل بوده ام و به هیچ وجه رویکرد فردی با مسائل و تجربیات سیاسی ندارم . حتی به احترامات رایج بین عوام هم اعتقاد ندارم که مثلا و صرفا به خاطرسن وسال بالای کسی با او تنظیم رابطه داشته باشم . چون آنوقت باید با ماموت رابطه خیلی خوبی داشته باشم ؛ چون سن وسالش ازهمه بیشتراست . من نمیدانم چگونه به خبررابطه من و سعید جمالی پی برده اید و منبع خبری شما چه کسی بوده است !؟ ولی هرکسی بوده یحتمل ناقص به عرضتان رسانده است.سعید جمالی فردی مذهبی است و آن زمانها به خاطرمذهبی بودنش خواهان قطع رابطه بود.الان هم ضمن اینکه باید مذهبی مانده باشد ولی استحاله شده و رابطه ما دوستانه است. نشرمطالبش درسایت تیف هم فقط اززاویه انتشارتجربه مشخص است ؛ اینکه رویکرد سیاسی این نوشته ها درشرایط امروزچیست؟...موضوعی جداگانه است که خود سعید لازم بداند و یا اشراف داشته باشد حتما به آن خواهد پرداخت

اسماعیل هوشیار

01.11.2013  


http://www.tipf.info/dardhaei,ma.htm

حسین پویا همان حسین فرشید است که دهه 1370 عضو شورا شد قبل ازآن مجاهد خلق بود و ازعراق و تشکیلات خارج شد . درشورا زیاد جدی گرفته نمیشود بیشترحالت سیاهی لشگر دارد . خودش هم سرشار ازتناقض است ولی شهامت بیان و اقدام عملی ندارد حتی یکی ازنزدیکان میگفت که فردای استعفای قصیم و روحانی ؛ این عضو شورا با آن 2 مستعفی تماس گرفته بود و با گلایه گفته بود چرا به من نگفتید تا 3 نفری با هم برویم !؟

هاشمی. 22.10.2013


http://www.tipf.info/dardhaei,ma.htm

  سلام. حسین پویا سال 71 یا 72 از سازمان جدا شد

  ان زمان در مدرسه اداری بود. او هرگز ان شرایط

  سخت نشست های استالینستی رجوی را ندیده. او در

  انکلستان است و هر از چند کاهی برای رجوی دم تکان میدهد او فردی فرصت طلب و فاقد درک سیاسی

میباشد .او از مداحان دربار رجوی 


حجت . 22.10.2013


http://www.tipf.info/payam,mayam,nobel.htm

تمام جریانهای سیاسی باور نداشتند خمینی با ایدولوژی ارتجاعی پایگاه مردمی داشت اگر ما معتقد به آرای مردم بودیم چپ روی در آن شرایط  غیر واقعی بود پس جایزه نوبل به مریم و مسعود باید داد

عباس رحیمی . 10.10.2013
 


بنظر خودت کارایی که داری میکنی درسته؟

تو هیچ دین و رسمو رسوم نمیدوونم کلا هیچ قومی قبول نمیکنه با ادیان دیگه یا اعتقادات دیگه بازی کرد و یا بهشون توهین کرد امیدوارم که شماهم دست از اینکارا برداری


علی . 12.09.2013

......................................

جناب علی نمیدانم این نظرمربوط به کدام مطلب است . ولی توهین به اعتقادات دیگران و احترام به آنها کمی شائبه دارد . چون اگردربست بپذیرم پس باید به اعتقادات امثال هیتلرهم احترام بگذاریم و با کمال احترام قتل عام میلیونی را بهش توهین نکنیم.هرنوع اعتقاد و دین و روشی که فرایند آن به هردلیلی به جنایت ختم بشه ازنظرمن به هیچ وجه قابل احترام و انسانی نیست . شما هم خود دانید

اسماعیل هوشیار


zari samadi

05.09.2013

Aghay Hoshiar, neveshteh hayetan ali ast, v man xod besiari ra mishenasam ke in neveshteh ha ra hamishe donbal mikonnand.

movafagh bashid v be kar xod edameh dahid....


------------------------------------------------------------
Name of sender: رضا
Email of sender: nc.veza@yahoo.com
------------------------- COMMENTS -------------------------

تو مسلمانی اگر هستی آدم نفه این چه عکسی گذاشتی تو صفحه و اگر نیستی بدون حرومزاده اگر گیرت بیارم پارت می کنم محدودت رو بشناس که کار دستت نده

22.08.2013


http://www.tipf.info/nagdi,bar,vafa.htm


http://www.tipf.info/forog6.htm


وقتی این نوشته ها رو میخوندم واسم ملموس بود تمامی نوشته ها ..برخورد شریف یا همون مهدی ابریشمچی با حرف زدن لمپنیش یادم میاد کارش این بود که آدم رو به جایی برسونه که اعضاب وجدان پیدا کنه آدم .....هر کدوم ما بنوعی خاطره هایی داریم ..واین خاطره ها یا همون تجربه رو داخل کوله پشتی کردیم با خودمان میکشیم ..خوشحالم که تونستم بشناسمشون

atefe. 11.08.2013


http://www.tipf.info/pasokh,v,khale.htm


با دوری فراوان و خسته نباشی . وفتی این مطلب رو میخوندم منو برد به گدشته از این نو برخورد سیخکی وعجیب و خرکی که بعضا میشد در برخوردهاشون مشاهده کرد

01.08.2013

عاطفه


http://www.tipf.info/bank,v,atom.htm


با این اطلاعات نتیجه میگیریم ایران بمب اتمب دارد و یا در حال ساحت است؟؟؟میشه پاسخ بدین؟

آیا این اطلاعات حرفهای غربی هاست یا منابع درستی دارد؟؟؟؟
علی

01.08.2013


http://www.tipf.info/mogavemate,rahbar.htm


اسماعیل گرامی این را شما می گویید، ولی در واقع اذهانی که شما به آن اشاره می کنید، مسائلش چیزی دیگری بوده و به همان چیزی که فکر نمی کند همین چیزهائی است که شما دربارۀ این گروه می نویسید. این گروهک راه گم کرده و به ابتذال کشیده شده اساسا برای ایرانی ها وجود خارجی ندارد و سرنوشتشان هر چه باشد نسبت به آن بی اعتنا هستند_ البته هنوز در جعبۀ ابزار پنتاگون خاک می خورند.

پیروز و پایدار باشید
ارادتمند
حمید

29.05.2013


http://www.tipf.info/mogavemate,rahbar.htm


جناب هوشیار شما زیادی جوش مجاهدین را میزنید، خیالتان راحت باشد امریکا از مجاهدین مواظبت کامل را بعمل میآورد تا به آنها آسیبی وارد نشود چون نقشه دارد که از قسمتی از مجاهدین را، چه آنهایی که تجربه دوره نظامی را داشته اند و چه آنهایی که تحت میلیتاری امریکا برای جنگیدن تربیت شده اند، در جنگ آینده با رژیم آخوندی استفاده نماید، و البته آن قسمتی را هم که بدردش نمیخورد به کشورهای دیگر میفرستد که جلوی دست و پای آنها را نگیرد. این اخبار مختلفی را هم که در باره آنها در رسانه ها گفته میشود برای رد گم کردن مردم است.

فقط امید من اینستکه امریکا پس از استفاده از گروه مجاهدین در شکست رژیم از آنها بعنوان بدیل و جانشین ملایان استفاده نکند، چون آنها در بسیاری از مورد از رژیم اسلامی نیز خطر ناک ترند. من شخصا ضد گروهای عقیدتی به خصوص از نوع مذهبی و بویژه مجاهدین هستم و عقیده دارم که آنها دیگر هیچ پایه مردمی در میان ایرانیان ندارند.

منصور

30.05.2013


 

http://www.youtube.com/watch?v=96kaqTr4jxo


سلام اسماعیل

منظور از این جمله که

«خامنه ای باید هرطور شده رفسنجانی را در «اتاق تجمیع آراء» بیرون بکشد و در قدمهای بعد به شیوه خمینی، با او جام زهر بنوشد.»

اشاره به تعامل با غرب بر سر مسئله اتمی است که به نظر سازمان در واقع جام زهری است که حاکمیت باید بنوشد وگرنه کار به جنگ و خونریزی خواهد کشید.

اسماعیل جان از زحماتت به سهم خویش قدردانی میکنم.

همنشین

16.05.2013


http://www.youtube.com/watch?v=96kaqTr4jxo

ویدئوی جامع و خوبی بود . فقط اشکال تکنیکی دارد

14.05.2013

وحیدسلام اسماعیل

اولا در بحثی‌ که راجع به چپ‌ها و حتا کمونیست کارگری‌ها و منصور حکمت داشتی نه یک پلّه بلکه یک سر و گردن حسابی‌ از آن کلیپ موزیکی که قبلاً صحبتش را کرده بودیم و با آقای ماهی‌ صفت آمار میدادید, و گفته بودم که وقتی به مارکس و مبارزه طبقاتی رسیدی بنظر میامد که داشتی حرف‌های سلبی می‌زدی بدون حرفهای اثباتی، و تو هم کمابیش این نکته‌ام را بحق حساب کرده بودی بدون اینکه منظور خودت را تایید کنی‌، بله در مقایسه با آن برنامه‌ این نوشته مربوط به چپها و بحثی‌ که با سعید داشته ایی، در اینجا حقیقتا سیاسی و حتا بدون طنز و با کمترین سطح طنز حرف زده بودی و برایم نتنها جالب بود بلکه یک سر و گردن حسابی‌ رشد یافته تر از آن کلیپ بود و به سعید نوشته آم که سعید جان این تعریف توصیف‌هایی‌ که در این رابطه از اسماعیل کرده ایی نشان میدهد که آن شکراب شدن بحث نچندان خوبتان و کل کل کردنتان در نوشته‌هایتان با این گفتگو حداقل از دید تو برطرف شده

اسمیل جان منظور من بهتر شدن یا نشدن با سعید و غیره نیست که اینها زیاد مهم نیستند منظورم رشد کار سیاسی ای هست که در این فرایند هر کدام ما پیدا می‌کنیم

در این کلیپ جدیدت هم برخلاف تمامی کلیپ‌های گذشته أت که در وست‌ها و گاها با دیدن عکسی‌ یا شنیدن جمله و ادعا و اتواری میخندیدم در اینیکی از همان جمله اول و تیپی‌ که گرفته بودی و سبکی که انتخاب کرده بودی و ابتکار زده بودی خنیدیدم و عمیقا کیف کردم و مجددا و مکرراً میخندیدم و بطور کلی‌ بند‌های بسیار جدیدی در کارت میدیدم که من این بند‌ها را روی هم یک جهش در تکنیک کاری میخوانم و منظورم جهش در مفهوم سیاسی نیست بلکه آن نوشته و بحث با سعید هست که میتواند نشانه‌هایی‌ از یک جهش سیاسی و معنایی باشد اما اینیکی از اول تا آخر یک جهش تکنینکی و سیاسی و طنز کار سیاسی أت بود

متاسفانه کامپیوتر ندارم در منزلم, و استفاده از کامپیوتر‌های مجانی‌ هم بخاطر تعطیلات عاشورای اینجا و این سرزمین‌ها ممکن نیست و بسته اند و در اینترکافه در اسلو آمده‌ام و مینویسم و زیاد نمیخوام هزینه و پول خرج کنم بزارم
از روت میبوسم و دوباره قبل از رفتن به ایران و انقلاب پیش رویمان که امیدوارم نخندی به این انقلاب انقلاب‌های من ، بله میخوام کمی‌ کمتر خرج کنم و دوباره برم چین و اون خانوم جان جانی‌م را ببینم و یک ماهی‌ انرژی بدم و انرژی بگیرم و برگردم برم به انقلاب انقلابی که از این زبانم نمی‌افتد

کلا درجه فعالیتهای ایندوره ات زیادتر و قویتر شده اند هم تکنیکی و هم سیاسی و انسانی‌

در ضمن تو از یک‌طرف داری رهبری مجاهدین را و منهم دارم از اینطرف رهبری جریانات کمونیست کارگری را بچالش میگیریم لذا اگر مایل باشی‌ آخرین نوشته را که آزادی بیان گذاشت, به تو هم بفرستم و در سایتت بگذاری و یکی‌ هم در هفته آینده میفرستم که تحت عنوان (اگر منصور حکمت بود چه میکرد ) هست که میخوام این مصطفی صابر‌ها و همه‌شان را به چالش بکشم لذا اگر مایل باشی‌ آن را هم می‌تونم برای گذاشتن روی سایتت بفرستم یعنی‌ هم این را بفرستم که الان روی سایت هست و هم آن هفته بعدی با عنوان منصور حکمت را

اینها هم از کارهای جدید من هستند کار بعد از سفر چین و در ایام بهاری و روز کارگری و انقلابی غنچه داده اندخانه بهاری نروژ من خانه تو هست همانطوری که به سایت آزادی بیان و رادیو پیامی‌ها هم همین را گفته بودم

بسلامت و مواظب خودت باش همانطوری که در کلیپ هم گنجانده بودی

بسلامت و دیدن و شنیدن کارهای پر خنده تر و قویترت چارلی چپلینی ترت

30.03.2013

naserتفاوت كمونيسم معيوب با كمونيسم راستين

ماركس با نشان‌دادن اينكه نخستين نفي لغو مالكيت خصوصي است، بحث هگل را از ديالكتيك منفيت در پديدارشناسي و دانشنامه از آن خود مي‌كند. با اين همه، اين نفي به‌هيچ‌وجه آزادي را تضمين نمي‌كند؛ برعكس، «اين نوع الغاي مالكيت خصوصي ... فقط يك پس‌رفت، يك كليت دروغين است». وي آن را «نفي انتزاعي كل جهان فرهنگ و تمدن» مي‌نامد. اين نفي «كمونيستي عاميانه»‌ي مالكيت خصوصي بايد خود را نفي كند تا به آزادي برسد. اينكه اين نوع كمونيسم «دمكراتيك يا مستبدانه» است تفاوت زيادي نمي‌كند. اين كمونيسم معيوب است زيرا به ضد خود در تمركز انحصاري به مسئله‌ي مالكيت آغشته است. براي لغو سرمايه، نفي مالكيت خصوصي خود بايد نفي شود. تنها آن هنگام «انسان‌باوري ايجابي» ظهور مي‌كند كه از «خود آغاز مي‌كند.» به اين دليل ماركس كمونيسم راستين را (كه معادل با «ناتوراليسم يا انسان‌باوري تمام‌عيار» است) «موضع نفي در نفي» مي‌نامد. (از كتاب در دست ترجمه‌ي درك ماركس از بديل سرمايه‌داري)
قاسم.12.03.2013http://www.tipf.info/marge,chaverz.htm


دنياي خر تو الاغي است متاسفانه ما هم حضور داريم دنيا قهرمانانش را كم كرده ودر بي قهرمان سازي است .

. 11.03.2013 ثريا


http://www.tipf.info/enshaee,nabege.htm


از خنده مردم و مطمئنم که رهبر عقیدتی هم از این انشا خوشش میاد و کلی میخنده ولی از انجایی که هواداران ساندیس خورش خر تشریف دارند دستور میده که هر چه بیشتر مزدور مزدور کنند

سارا.08.03.2013


http://www.tipf.info/chizhaei,hast,ke,nemidani.htm

سلام اسماعیل. قبلا راجع بە استفاده از کلمات رکیک در نوشتەها نظرم را بە تو گفتە بودم
اینکە می گویم در نوشتەات بە مخالفت نگو کس کش ، بە معنی این نیست کە او کس کش نیست ، بە این معنی ست کە تو ارزشت از این کلمە بیشتر است
اگر تو با رژیم ایران و با آن روی سکەء آن یعنی مجاهدین مخالف هستی ، باید این مخالفت در بە کار گیری روشها بروز کند

این یک طنز است کە تو بگویی من با رژیم مخالفم چون دروغ می گوید و برای جنگیدن با آن بیشتر از او دروغ می گویم
اگر دروغ بد است تو نباید بگویی، اگر شکنجە بد است تو نباید بکنی ،اگر زندان بد است تو نباید داشتە باشی وگرنە چرا مجاهدین تبدیل بە آیینەء عبرت می شوند؟ چون در دغل کاری و جنایت با رژیم مسابقە گذاشتەاند و جالب اینکە ادعای مخالفت با او را هم دارند زرتشت می گوید: برای جنگ با تاریکی شمشیر نمی کشم، نور می آفرینم
اگر لمپنیسم و استفادە از کلمات رکیک بد است کە هست، این تویی کە باید بە آن ملتزم باشی خیلی وقتها نوشتەهایت را کە می خواندم افسوس می خوردم چون در آن استدلالات متین و عمیق فراوانی وجود داشت ولی با بە کار بردن چند کلمەء رکیک همەء آنها را نقش بر آب کردە بودی، می دانستم خوانندە وقتی کە بە  اینجا برسد صفحه مقالە را می بندد و ادامە نمی دهد، البتە خوانندگان خاص و صاحبنظر، چون عدەای ممکن است بخوانند و خوششان هم بیاید، خوانندە صاحب نظر وقتی می بیند در نوشتەای جاکش و کس کش از این کلمات استفادە می شود دیگر آن نوشتە را جدی نمی گیرد

با خودش میگوید نویسندە حالش بد است،، فحش دادە ،اشکالی هم ندارد، خیلیها در این دنیا حالشان بد است، دنیایی ست کە حال بد در آن رایج است ،حالش بد است فحش میدهد، شاید هم حق دارد، همین مثل بچەای کە ظلمی بە او شدە و بە خدا و پیغمبر فحش میدهد ،هیچکس فحش آن بچە را بە حساب مخالفت فکری و علمی آن بچە با خدا و دین نمی گذارد اما بە عنوان یک مقالە کە حرفی برای گفتن دارد بە آن نگاه نمی کند و آن را جدی نمی گیرد

باید این روش برداشتە شود، اگر اتهام همجنس بازی زدن بە مخالف سیاسی بد است کە هست، مانند آنچە کە رجوی می کند، من باید از آن پرهیز کنم، تو باید از آن پرهیز کنی و راه دیگری هم نیست، البتە می شود وارد این میدان هم شد و مثلا با  رجوی و رژیم مسابقە تهمت و حرفهای رکیک گذاشت اما فکر نمی کنم کسی کە در این مسابقە اول شود بە مدالش افتخار کند

علی
...................................................................

مرسی ازنظرمجددت علی جان . این موضوع برای من و تو ظاهرا جای بحث ندارد . تو دلایل خودت را داری و من هم دلائل خودم را . فرهنگ یا ادبیات قانون ریاضی نیست . استفاده ازواژه ها به هرشکلی درمیدان سیاست و ایدئولوژی از من نه تنها زشت نیست بلکه مفهوم را رادیکالتر و زیباترمیکند .

به هرحال بازهم مرسی.... شاید روزی به اشتباه خودم پی بردم و شاید هم نه و تو به اشتباه خودت پی بردی


اسماعیل
شاد باشی

07.03.2013http://www.tipf.info/chizhaei,hast,ke,nemidani.htm
شر و ورهای این ناصر آبادانی را جدیدا میخوانم. نمیدانم کیست و از کجا سبز شده ولی مهمل گوی بی خاصیتی است که حتی نمیتواند خنده ای از سر رقت بر لبان آدمی بکارد. فکر میکنه با بچه های احساساتی دبیرستانی در سالهای ٥٩ یا ٦٠ طرف هست ، به این رومانتیک نگاری خود مهم بین....توجه نکنید. جان انسانهای بیگناه و پاک باخته بسی مهمتر از روشن کردن ضمیر اینگونه عقب افتادگان (از هر لحاظ) است. کارتان درست است

جهان. 06.03.2013http://www.tipf.info/hesabe,jari,pasandaz.htm
وقتى مادرم خيلى پير بود و از دست سرخاب سفيداب هم كارى بر نميامد توى آئينه كه نگاه ميكرد ميگفت آئينه هم آئينه هاى قديمى. پدر هم كه ديگه زوارش در رفته بود هر روز خدا آلبوم خاطراتش را ورق ميزد و اينكه در جنگ توپراق قلعه چه كرده بود حال ميكرد. من كه نديده بودم باورم ميشد اما وقتى يك كم بزرگتر شدم و تونستم تاريخ شهرمان را بخوانم فهميدم كه همه اش دروغ بوده و اصلا در توپراق قلعه جنگى روى نداده. آدم وقتى اميدش به آينده نبود باور كنيد كارى جز اين خيالبافيها نميتونه كه بكنه. اين شامل خود منهم ميشود. فرق من با بعضى ها در اين است كه من اين را ميدانم و لذا نه مينويسم و نه ميگويم ميگم كه بذار جوانتره راه و چاه خودشان راخودشان پيدا كنند. راستى يه زمانى منهم بودم براى خودم يلى بودم ها.مسعود خان راستى آيئنه هم آئينه هاى قديمى كه احتياج به خضاب هم نداشتند.
عباس

01.03.2013


http://www.tipf.info/rabete,honar,siyasat,ideologi.htm

ایدئولوژی مجاهدین تنها عامل شستشوی مغزی اعضای گرفتار در عراق است اعضای مجاهدین هم زندانی هستند هم زندان بان , غرق در افکار بغایت عقب مانده و پوچ من دلم برای آنها میسوزد و نگران حال آنها هستم چون میدانم رجوی  تمامی این نفرات را بخاطر لاپوشی  جنایتهایش در عراق به کشتن خواهد داد تا چهره پلیدش را پشت مظلوم نمایی حفظ کند     

میرباقرصداقی

22.02.2013


http://www.tipf.info/mozdor,kist.htm


زهره خانم شما فکر می کنید در اشرف هستید و هر مزخرفی  به مردم نسبت می دهید.یک کمی منصفانه فکر کنید مگرچیزی بیشتر از اینکه می گویند مجاهدین باید از عراق خارج شوند به زبان آورده اند و می گویند چرا اینگونه و بی جهت خونشان به زمین ریخته شود. حرف بدی میرنند ؟ مگر شما هم (مجاهدین) خواستار خروج نیستید ؟ پس چرا این همه پرت وپلا می گویید. خودت متناقض نمی شوید از اینکه گفته هایت را توجیه کنی این فاکت را می گویید: این کمپین فریبکارانه است برای اینکه با تعلیق به امر محال(فقط انتقال فوری بدون پیش بینی یک آلترناتیو) ، در واقع «فراخوان به نگه داشتن مجاهدان در لیبرتی» می دهد. چه اینکه اینان خود به خوبی می دانند که انتقال اشرفیان به کشورهای ثالث نه تنها به فوریت بلکه به این زودی امکان پذیر نیست و حتی ممکن است چند سال طول بکشد

ولی اینجا سخن مسعود را علم می کنید که : اولا: اگر سازمان از سالهای قبل پرچم خروج از عراق را در دست نداشت چگونه آقای رجوی در زمان آمریکاییها درخواست کردند که هواپیما بیاورند تا مجاهدین بلافاصله عراق را ترک کنند وخود هم هزینه آن را بپردازند؟

چرا اینجا خودت را به ِخنگی میزنید . هواپیما بیاورید و همه را سوار کنید با هزینه خودمان شما فکر میکنید رجوی نمی فهمد و این حرف رامی زند ؟ نه خیلی هم خوب می فهمد .چون میدانست غیر واقعی است این جمله را بکار میبرد و یک احمقی هم مثل شما می پزیرد وگرنه چه کسی نمی داند رفتن به خارج و انهم برای پناهندگی مراحلی دارد که باید طی شود چرا اینجا نمی گویی برادر مسعود این حرف مفت را چرا میزنید ..

زهره خانم جان کلام را شما گفتید آن هم با رندی هر چه تمامتر و همه بحث همین است : پس معلوم می شود که قصد شما فقط تاختن اسب خودتان به مقصد مورد نظرتان است. قصد حقیقی شما ضربه زدن به مجاهدین و از هم پاشاندن آنهاست. مشکل شما از اساس با تمامیت و یکپارچگی مجاهدین و هست و بود آنهاست.

البته این تحلیل رهبری عقیدتی است با تاکتیک فرار به جلو هر زمانی که می خواهد حرف جدی را لوث کند و روی تضاد اصلی سرپوش بگذارد اینطور وانمود می کند که هدف دشمنان از بین بردن خیمه عمود سازمان هستند .یعنی این مشکل ما نیست که از عراق خارج شویم در صورتی که همه نیروهای خارج از چپ وراست گرفته با شاهی ولائک همه معترض بودند با کشتار مجاهدین در اشرف و خواهان خروج از اشرف بودند و تنها سازمان مجاهدین بود شعار اشرف شهر شرف میداد و ان را مرز سرخ می دانست کجا پرچم جروج سر میداد مگر کر بودی شعار می دادند مگر کور بودی با دست خالی بچه ها را می فرستاد جلوی تانک و نفربر عراقیها . با شعارهای مردم فریب مدعی است که می خواهد از عراق خارج شود ولی یک حقه لو رفته است باید اعلامیه رسمی با نام مشخص که می خواهند خارج شوند و فراخوان عمومی داده شود .وگر نه تحلیل واقعی همین است که شما ان را به دیگران نسبت میدهید از این بابت گفتم با رندی تمام . رهبری مجاهدین میداند که اگر این اشرفی ها به خارج برسند دیگر دست مجاهدین به انها نمی رسد و باید مستمر به انها باج بدهد و امتیاز های مختلف پس بیجهت نیست راه انداختن کمپین ماندن در اشرف و اینقدر هزینه کند

21.02.2013

javid


http://www.tipf.info/rabete,honar,siyasat,ideologi.htm

سلام . بسیار زیبا و پخته ...مرسی

پیام شرقی

20.02.2013


http://www.tipf.info/mozdor,kist.htm

20.02.2013
ma azadikhahan iran har no komaki ke btvanad janh afrad kamp liberti ra az jhanam arak nejat dahad darig nakahim kard ba ehtram jebhe azadikhahan iran zendeh bad azadi naboub bad estebdad be har shklesh
 

jebhe azagikhahan iran


http://www.tipf.info/mozdor,kist.htm


تنها نتیجه ای که ازنوشته دیکته شده به شما دستگیرم شد این بود که همه خفه شن چون این حکم ولی عقیدتی مسعود است که همه باید همانجا بمیرند.

ای زهره کماندو که ازخون همان بچه های لیبرتی واشرف ارتزاق میکنی حرف این است که دلارهایی که مسعود خرج وکیل وشخصیتهاو.... برای ماندن درعراق میکند. رجوی خرج خارج کردن از عراق کند

-بعد تو کی هستی که به خودت اجازه میدهی افسار پاره کنی و بسیجی وار نعره بکشی فرق تو با فاطی کماندو درخیابانهای تهران چی .

آخه مگه تو اسماعیل هوشیار را میشناسی که هرچه ولی فقیه رجوی نشخوار میکند برزبان می آری

پرونده وپروسه اسماعیل رواست میشه تو هم پرونده ات را بگذاری روی میز.راستش را باید از ولی فقیه ات پرسید

تا بگوید سایت اسما عیل کجاها را که نسوزانده.

یک خاطره ای را یاد آوری کنم تا ذهنت کمی بازشود

-در دور اول انتخابات سال 84 خط سازمان این بود که تمام عیار برود پشت احمدی نژاد و حسابی رفسنجانی را بکوبد بعبارتی ولی فقیه عقیدتی با ولی فقیه حاکم یک خط را دنبال می کردند وهم جبهه بودند.(میتوانی به آرشیو ان سالها بری وتما موضعگیریها ونشریات و......سازمان را مرورکنی

-امروز نیز اتفاقآ ولی فقیه عقیدتی با ولی فقیه حاکم هم جبهه است در کشتن بچه هایی که به ولی فقیه عقیدتی البته اعتماد کرده بودند.این حرفی که گفته اند نوشته ای را خودت خوانده ای یا روی آن تامل کرده ای

این همان بلاهت  ولی فقیه عقیدتی است که طی این 30 سال میتوان رد پایش را درسرفصلهاو....دید

منصور. 18.02.2013


http://www.tipf.info/mozdor,kist.htm

کدامیک دروغگو هستند رهبری عقیدتی یا نماینده کمیساریا ؟

-1 دروغ اول رهبری این است که می گوید ما با 3 وعده فريبکارانه و دروغ مجبور به

ترک محل اقامت 26ساله خود در اشرف و انتقال به زندان ليبرتی شديم؛

کسی نیست از مسعود رجوی بپرسد چه کسی پیام شلیک پنجم را با آب و تاب می داد و شیپور پیروزی سر می دادید.ومی گفت در هر جا که باشیم اشرفی میمانیم. شما با این نیت که از لیست خارج میشوید دست به این معامله کثیف با آمریکایی ها زدید. اگر موافق نبودید چرا بعد از صحبتهای خانم کلینتون موضع نگرفتید که ایشان اظهار داشتن ما بدلیل اینکه مجاهدین با جابجایی از اشرف به لیبرتی همکاری نمودند انها را از لیست خارج کردیم .این وعده اول که به شما دروغ نگفتند وشما با رضایت کامل به لیبرتی رفتید
 


 کوبلر مورد نفرت مجاهدین است . چون که منفورترین نفرات امریکایی از مجاهدین حمایت میکنند و مجاهدین انها را حلوا حلوا می کنند .فرض را بر این بگیریم که همه دروغ گفتند سر مجاهدین کلاه گذاشته اند . چرا مجاهدین همه قوایش را متمرکز نمی کند برای خروج از عراق ؟چرا اعلام نمی کند ما تا اخرین نفر آماده شهادت هستیم واز لیبرتی عقب نشینی نمی کنیم تا لحظه انتقال به کشور ثالث. بر عکس همه قوا در جهت برگشت به اشرف متمرکز شده است؟البته برای مجاهدین جدا شده واضح است ومن بارها نوشته ام. چون قبل از هرکسی رهبری مجاهدین میداند بیش از 80%آن نفرات با تناقض انجا هستند و اگر پای انها به اروپا برسد با مجاهدین نمی مانند و مسعود رجوی نون دانی اش را از دست می دهد و نمی خواهد انها از عراق خارج شوند و مهمتر از همه اگر به اروپا بیایند مسعود رجوی غیبتش به پایان می رسد و باید از غیبت بیرون بیاید و باید پاسخگوی همه ای مسائل باشد .تا کی می تواند خودش را پنهان کند.


من قبلا هم گفته بودم مجاهدین حتی از لیست هم خارج شوند به دنبال خروج از عراق نیستند می خواهند به این استناد از لیست خارج شوند که در عراق بمانند وگر نه خارج شدن از عراق کسی که پول داشته باشد کاری ندارد .مگر ما چطور از تیف خارج شدیم با وجود اینکه پشتوانه ای هم نداشتیم هر کدام بصورت دو نفره بعضعا سه نفره خودمان را به کشور های اروپایی رساندیم حال در نظر بگیرید سازمانی که پولهای میلیونی می دهد به کسانی که در متینگ های انها سخنرانی می کند چطورنمی توانند از عراق خارج شوند و منتظر هستند کسی دیگر انها را خارج کنند


دروغ دیگر رهبری مجاهدین می گوید.ا طلاعات موثق حاکی از اين است که اين عمليات تروريستی را رژيم ايران با تسهيلاتی که عوامل آن در دولت عراق در اختيارش قرار داده اند انجام داده است. نماينده ما روز قبل از کشتار 9فوريه توجه شما و دبيرکل را به سومين قتل عامی که از جانب حکومت عراق و رژيم ايران عليه اپوزيسيون ايران در چشم انداز است جلب کرده بود

یکی نیست بپرسد  تو که می گویی لیبرتی زندان است چطور از این زندان اطلاعات موثق بدست اوردی حتما امدادهای غیبی این اطلاعات را برایتان فرستاده؟ نکند امدادهای موساد وسیا اطلاعات موثق را فرستاده؟

این تناقض گویی اشکار را نگاه کنید .در تمام این دوسال همواره مجاهدین نماینده کمیساریا را مزدور رژیم خمینی قلمداد می کند ولی اینجا می گوید. شما به خوبی از همکاری همه جانبه ما با کميساريا در 18ماه گذشته مطلعيد

اجازه ندهيد کسی با دور زدن اين مسأله اورژانس برخلاف روح و دستور کميساريا با نرمال جلوه دادن وضعيت تحت اين عنوان که مصاحبه ها مانند گذشته جريان دارد و گويا که کليه ساکنان به زودی بازاسکان خواهند شد با جان افراد بی گناه و بی دفاع بازی کنند

آیا جز خود شما کسی هست که با جان ان افرادی که در بند شما هستند بازی میکند؟ این شما هستید که با خرمردرندی می خواهید امریکایی ها وکمیساریا را بعد از خارج شدن از لیست دور بزنید . .

جاوید

17.02.2013http://www.youtube.com/watch?v=LO0b3tyOgH4&feature=youtu.be

با درود فراوان  حمله جنایتکارانه و ناجوانمردانه خمپاره ای و موشکی به همرزمان قدیمی در زندان لیبرتی مستقردر عراق  که یک جنایت اشکار است به شدت محکوم  و  هیچگونه تو جیه را بر نمی تابد باتوجه به انتقاداتی که به سازمان مجاهدین وشخص رجوی است ولی این دلیل نمی شود که  با خمپاره و موشک به انها حمله شود و تعدادی انسان کشته و مجروح گردند .حفظ جان افراد زندانی در لیبرتی با دولت امریکاست و باید جوابگوی خانوادهای کشته شدگان و مجروحان باشند من یکی از اعضای جداشده از مجاهدین که سالیانی را در کنار ان همرزمان قدیمی بوده ام این مصیبت بزرگ را به خانوادهای این جانباختگان و مردم ازاده ایران تسلیت عرض می نمایم

 
رضا گوران
12.02.2013


http://www.youtube.com/watch?v=LO0b3tyOgH4&feature=youtu.be

اسماعیل عزیز با سلام
من هم با تو موافق هستم، وقتی می گوئی آمریکا در عراق شکست نخورده و هنوز در آنجا کنترل (چاه های نفت) را دراختیار دارد
ولی نکته ای را که من نمی توانم بفهمم این است که چرا این افرادی که در لیبرتی یا در هر جهنم درۀ دیگری هستند، نمی توانند به عنوان افراد مستقل برای خودشان تصمیم بگیرند و از این سازمان مجاهدین استعفا بدهند و به همان شکلی که خودت می گوئی ، بروند دنبال زندگی خودشان؟
این موضوع واقعا شگفت آور است که یک نفر بتواند برای سرنوشت یک گروه تصمیم بگیرد. اگر افرادی که این گروه را تشکیل می دهند، نخواهند تصمیم رهبری را بپذیرند، تصمیمات رهبر نیز برای خودش باقی می ماند
نکتۀ دیگر این است که در نوشته های اخیرت به حضور «ارتش آزادیبخش» در ایرانی اشاراتی داشتی که «زنگ می زنند و اعلام آمادگی می کنند» دراین صورت حالتی مشابه به سوریه پیش می آید
به اعتقاد تو چنین موضوعی، به عنوان مثال، چه بازتابی برای مناسبات ایران و فرانسه خواهد داشت؟ زیرا فرانسه با توجه به موضوع «زنگ زدن» و اعلام آمادگی کردن، در حال پناهندگی دادن و پشتیبانی کردن از یک گروه تروریستی است. که آشکارا اعلام میکنند که «ما میخواهیم جنک داخلی راه بیاندازیم» و از سوی دیگر باید تمام محافل اپوزیسیون ایران در خارج از کشور اشاره کنیم که در مورد این موضوع سکوت کرده اند؟
البته من بخاطر شهامتی که برای افشای «زنگ زدن های ارتش به اصطلاح آزادیبخش» داشته ای یه سهم خودم از تو سپاسگذاری می کنم
چون که این موضوع (زنگ زدن و اعلام آمادگی کردن» موضوع ساده ای نیست، بی گمان چنین تلاشهائی از سوی مجاهدین در ایران با شکست مواجه خواهد شد، ولی مسئله این است که همیشه به بهای جان افراد و شهروندان ایرانی تمام می شود

سکوت و انفعال اپوزیسیون های ایرانی با توجه به نتایج چنین ماجراجوئی هائی است که اهمیت پیدا می کند


پیروز و پایدار باشی

ارادتمند
حمید محوی
12.02.2013


http://www.youtube.com/watch?v=WS3EAiL_U7Q&feature=youtu.be


بادرود فراوان . دو بار صحبت و تحلیلهای شما را گوش کردم من نیز هم فکر وهم نظر شما هستم .در رابطه با گردنبندها هم بی خودی دادوبیدا نکن هر کس در ابتدای ورود به سازمان شما در میابید که شما تنها خروسید پس گردن مریم ننداز و غیرت داشته باش و قبول کن که هر کاری دلت خواست با زن و مرد مجاهد خلقت کردی . اقا رجوی خود کرده را نیست تدبیر
علی

06.02.2013
 


http://www.youtube.com/watch?v=WS3EAiL_U7Q&feature=youtu.be

سلام اسماعیل. خستە نباشی. ویدیوی خوبی بود. کلا من فکر می کنم تو وقتی جدی می نویسی یا ویدیوی جدی بیرون میدی خیلی بهتر از مطالب طنزت هست. البتە این نظر منە، گفتم بیانش کنم

پیام شرقی

04.02.2013

موفق باشیhttp://www.youtube.com/watch?v=WS3EAiL_U7Q&feature=youtu.be


پیام پنجم دی 1391 فرار از پاسخگویی رهبری عقیدتی مجاهدین

جاوید

سلام . بسیارعالی بود. از نوشتن ده صفحه هم بهتر آگاهی بخش بود، و چون فشرده توضیح دادید قسمتهایی که باید اشاره می کردید خیلی سریع عبور کردید ،و من به ذهنم زد که اشاره کوتاهی میکنم.

اگر حرفهای خود مسعود را بررسی کنیم دوباره با شیادی هر چه تمام تر همه چیز را نفی میکند.

مثلا می گوید حتی در وقیح ترین صورآن ،به مردم ایران گزارش می دهیم و در معرض قضاوت عموم خواهیم گذاشت می گوید منظورم این نیست که در کارنامه مجاهدین خطا و اشتباهی نیست. هنوز هم نمی گوید من هم اشتباه کرده ام یعنی از سال 60 به بعد.

بصورت خیلی گرد می گوید در کارنامه مجاهدین هم اشتباه است ، حالا این اشتباه زمان تاسیس سازمان است زمان عملیات بوده که مسائل امنیتی را رعایت نکرده اند خیلی از موارد را می شود به کارنامه اطلاق داد این همان موارد شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است.

 یعنی همان فرضیه شما درست در می آید فردای ان روز می گوید آره مثلا در تشکیلات ما هم اشتباهاتی صورت می گرفت و به من گزارش نمی شد خوب پس ان بحث سانترالیزم چه می شود که رکن تشکیلات است. کجا یاد دارد کسی کاری خودبخود در سازمان انجام داده باشد ؟

ما شب که می خوابیدم و خوابی که می دیدیم می امدیم وان را بازگو می کردیم .مثلا الان که می گوید مریم بدون اطلاع من بلااستثنا به همه برادران و خواهران گردنبند هدیه داده است دروغ محض است این هدیه شامل همه افراد نبوده بجز تعدادی از خواهران تعداد بسیار محدودی از برادران در ضمن هیچ اشاره ای به 300 دلاری که هنگام پراکندگی به فرماندهان داده بود که اگر به هر دلیل رژیم صدام سرنگون شد و آمریکا حمله کرد و پراکنده شدید شما بتوانید خودتان را به یک نقطه امن برسانید اشاره نمی شود.

حتما از این موضوع هم مریم خانم رهبری عقیدتی را در جریان نگذاشته است.آقا مسعود حتما در گزارش به خلق قهرمان خواهی گفت در بحث طعمه کسانی که نمی خواستند در مناسبات مجاهدین بمانند ابتدا از انها فیلم ویدئویی میگرفتیم و ان هم تحت فشارچند شبانه روز پی در پی نفر را وادار می کردیم به غلط کردم بعد انها را لب مرز ایران می گذاشتیم که بروید نزد رژیم! حتما خواهی گفت؟ به انها می گفتم رژیم با شما کاری ندارد . حالا متوجه خواهید شد چرا مسعود خان به جیره خواران ریز و درشتش خط می دهد اگر نتوانستید پاسخ سئوال کننده ها را بدهید به من حواله کنید.چون این ننگی که بوجود آورده قلب هر ایرانی آزاده ای را آزرده می کند و هرکسی که می شنود تا ساعاتی از درد به خودش می پیچد .و کسی نمی تواند پاسخ این نفراتی که جدا شده اند را بدهد یعنی نشان می دهد شورای به اصطلاح ملی مقاومت هم متناقض شده و این پیام خطاب به انها است وگرنه برای ابریشمچی خرمهره سازمان که نیست.

از طرفی کسانی مدعی هستند که مینیموم 20 سال در مناسبات مجاهدین بوده اند و واقعیات سازمان رامی دانند و انتقادات جدی را مطرح می کنند و هیچ کسی نمی تواند پاسخگو باشد بجز مسعود و مریم .تشکیلات یعنی همین و کسی را فی سبیلله مسئول اول نمی کنند. به این دلیل ؟

 که اگر کار بجای باریک بکشد رهبری عقیدتی می تواند یکی را قربانی کند. و چه بسا مریم مسئولیت همه کثافت کاری این چند ساله را به پذیرد بخاطر تبرئه مسعود و این برای ما که اشنایی با تشکیلات داریم خیلی دور از ذهن نیست و فلسفه رهبری عقیدتی و شورای رهبری از همینجا نشعت می گیرد.بگذارید یک خاطره ای را تعرف کنم در سال 73 وقتی از زندان مجاهدین آزاد شدیم ما را نزد مسعود بردند تمام کادر مرکزی بودند همین اقایان و خانم هایی که وسط جنگ با مریم خانم به اروپا گریختند و بقول خودشان برای کار سیاسی آمده اند ولی بقیه در عراق گوشت دم توپ هستند .

 در ان نشست یکی از شورای رهبری به یکی از بچه ها گفت خواهر مریم اطلاع ندارند از این موضوع چون آن زمان پرتاب بند {ر}بود مریم در فرانسه بود .وقتی نوبت من شد صحبت کنم به مسعود گفتم برادر من می دانم خواهر مریم همه اش به فکر ما بوده مسعود گفت باور کنید لحظه به لحظه پیگیر شما بودند. چرا این موضوع را مطرح کردم؟آنجا که این یک ننگ بود شورای رهبری می خواستند مریم را پاک جلوه دهند و گفت خواهرمریم خبرندارد ولی انجا که گفتم خواهر مریم به فکر ما بوده گفتند لحظه به لحظه کار شما را پیگیری می کردند چون یک نقطه مثبت بود شورای رهبری متوجه گاف رهبری شدند و من هم بحث را عوض کردم تشکیلات مجاهدین یعنی حرامزادگی یعنی دجالگری .

 ولی همین کار را هم الان انجام نمی دهند و دوتا انتقاد جدی که اسماعیل مطرح کردند . به قول لرُها وعده سر خرمن می دهند (داستان به این صورت است یک کشاورز اول پائیز که زمین را می کارد پولی ندارد و هرچه خرید می کند قرض میکند وقتی طلبکار سئوال می کند کی پس می دهی لرُه می گوید سر خرمن منظور زمانی است که کشت را برداشت میکنند و بصورت یک کُپه بزرگ در دشتی سرجمع میکنند بعد خرمن را می کوبند وقتی فروختند قرض را می دهند) مثل داستان خره نمیر بهار میاید کومبوز و خیار میاید .اقا مسعود چرا الان خلق قهرمان را در جریان ریز قرار نمی دهید ؟چون الان قدرت ندارید مردم را فریب دهید وبه زندان بیندازید که دست اخر به میان جمع اورده شود وبا آب دهن بقیه اظهار ندامت کند .یعنی واقعا شما این گزارش را به خلق آزرده ایران که تمام هستی خودشان را به پای شما ریختند بعد از 20 سال در کنار شما همینکه از شما جدا شدند مامور وزارت اطلاعات شمرده شدند برای کدام ایران و ایرانی می خواهی بیلان ارائه دهی . گزارشات شما به پنتاگون وموساد زودتر ارائه می شود تا مردم ایران. و حتما الان افسوس این را می خورد که چرا اعدام را در مناسبات نهادینه نکردم .

چون نیک نظر کرد پرخویش در ان دید-گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

04.02.2013


علی بخش آفریننده

http://www.youtube.com/watch?v=Prvp6IyN1jM


با درود اینجانب به نوبه خود این مصیب بزرگ را به خانواده همتی و دیگر خانوادهای که عزیزانشان را از دست داداند تسلیت عرض می کنم  تمام کسانی که به هر نوعی عزیزانشان را از دست داده اند و یا از این گروه مخرب صدمه و اسیب جدی دیده اند  تمام انسانهای ازاده و شریف دنیا هم به چشم خود عملکرد و شمه یی که از محصولات انقلاب مریم را در سلولهای انفرادی و شکنجه گاهای اشرف دیده و یا شنیده اند و متوجه شده اند رهبری عقیدتی عقده ای چطوری همانند ولی فقیه برجسته و یگانه است و نمی شود به ولی امر انتقاد کرد و او هم هیچ گونه انتقادی را بر نمی تابد و فوری حکم قرانی میدهد .

28.01.2013


http://www.tipf.info/tarkeshe,kodam,siyasat.htm


Maziar Aptin

25.01.2013


These Grey Wolfs thugs apparently are not aware of their own heritage. The Turks of Turkey are actually Turkman (as the term suggests, a cross bread between Turk and Mongol). These Ghuzz nomads had left central Asia westward looking for better pastures.

According to historian Barthold: ?The Ghuzz or Turkmens, acting partly as independent bandits and partly under the command of their prince [the Seljuk] traversed all the countries lying between Chinese Turkestan and the Egyptian frontier and Byzantine frontiers.

Barthold adds that to be rid of their roving brothers- the undisciplined bands of Ghuzz- and prevent them from ravaging their fine Iranian domain, the Seljuk sultan of Persia (Malak Shah) in 1081 A.D. established them by preference in the marches of sultanate, in Asia Minor.?

Malak Shah apparently was aware of the aggressiveness nature of his Seljuk cousins did not allow them to stay in Persia proper and settled them in his Anatolia territory which at the time was under the rule of the Byzantines, a trbitury of Persia. It took less than two centuries for these aggressive tribe to overthrow the Byzantine and create the Othman Empire.

So much for their superior race.
 


http://www.tipf.info/nagde,name.htm


مهرنوش موسوي مشخص نمي کند منظور از کمونيستهاي کارگري که نامه نوشته اند کي هستند! حداقل يک مقاله نويسي جدي اينست که ادم مشخص کند چه منبعي و چه ادم يا گروه مشخصي يا چه سندي را دارد بررسي يا نقد مي کند!


مشکل بسياري از نويسندگان سياسي ما و خصوصا فعالين چپ ما همين روهوا نويسي شلخته است.مهرنوش موسوي هم همين مشکل تاريخي را دارد!


من نمي دانم کدام ادم عاقلي حاضر است برود دست بدامن اخوند سنندج بشود و اسم خودش را کمونيست کارگري هم بگذارد!
سعید صالحی نیا

23.01.2013
 


http://www.tipf.info/vagti,lord,mord.htm


درود بر شما متن جالبی در جواب اجلاس مریمی نوشته ای اینها  کاری جز مغلطه بازی ندارند بدبخت به مردمی که اینها رئیس جمهورو رهبرش باشند اینها همان کسانی هستند که می خواهند با کمک مجاهدان پنتاگون وسیا و موساد و ناتو مردم ایران رابمباران کنند و تا مردم ایران هم انقلاب مریمی کنند و اینها می گویند از لیست تروریستی امریکاه و کانادا در امدیم خیلی خوبه یادم میاد در زمانی که اینها را در لیست گذاشتند سه شبانه روز شکلات و شیرینی پخش کردنند و جشن گرفتندو گفتند که امریکا اسم ما را برد جالب این بود هر کس از ما نمی رقصید می ریختند سرش و می گفتند چرا خوشحال نیستید ونمی رقصید .

یک تعداد پیر پاتال بدبخت سرکوب شده در اشرف و لیبرتی به زور به گروگان گرفته ای که نای رارفتن هم ندارند چطور می خواهند مسئولیت بر دوش بگذارند؟ مگر دوشی برای انها گذاشته اید؟ تعدادی هم ساندیس خور در پاریس دور خودش جمع کرده که ایران رانجات بدهند بدبخت به ایران و ایرانی که شما مسئولش باشید. اعضا و شخصیتهای حامیان دیگر .منظورش سیا موساد و ناتو است که هم صلاحیت و هم ظرفیتش را دارند چون در این راه طولانی هیچ کم و کاستی برای مقاومت و انقلابش نگذاشتند و همه فهمیدن چه بلاهای سر معترضین و منتقدین خود در باتلاق اشرف اورده و دم نزدند.و این همان سر چشمه دارائی ها و توانا ئی های سازمان مجاهدین بارهبر عقیدتی است که این شیر همیشه خفته از لیست هم در امده ولی هنوز خفته است بخواب و بخواب و خوابهای پنبه دانه ببین که اگر بیدار شوید لولو می خوردتت

 
علی بخش آفریننده

21.01.2013
 


http://www.tipf.info/hormate.htm

دوست عزیز
نوشتارتان زیبا و بنظر لا اقل در ظاهر منطقی بود
ولی متاسفانه از وقایعی اطلاع ندارد که ظاهرا انگیزه سرودن ان شعر حماسی گشته است و به ان گفته ها اصالت میدهد
لطفا قبل از اینکه این شاعر دلباخته را بیش از این ملامت کنید کمی بیشتر صبور باشید و یکطرفه بقا ضی نروید و وقائع آینده را نیز بر رسی نمایید

با درود دکتر هرمز محتشمی
20.01.2013


http://www.tipf.info/hormate.htm

هوشيارِ عزيز زنده باشيد

از اين نوشته اى بموقع وبجاى تان ، جهانى سپاس . اميدوارم همه انهائى كه اين شعر را در ويديو ديده اند وبقول شما در اغازش احساسى شدند ودر پايان انچنانى ، اين نوشته شما را نيز بخوانند وببينند. من تلاش ميكنم سهم خودم را انجام دهم . هميشه شاد وكامياب باشيد

كبير


http://www.tipf.info/hormate.htm

فرق میان انسان وحیوان فقط سه حرف است.(عقل


ققنوس. 19 ژانویه 2013


نه سلام و نه علیک

با درود و سپاس از همانانی که تلاش کرده و میکنند که این عفریته ۱۴۰۰ ساله را بمردم بشناسند. ۱۴۰۰ سال است که این عفریته متولد شده هنوز که هنوزه جنایتکاران اسلامی این غلامان و حوریان عربستان و استعمار جهانی و دشمنان ایران و ایرانی میکوشند شکل دیگرش را بما بیاندازند. خجالت آور استکه این نا بخردان هنوز نفهمیده اند که اگر اسلام چیز خوبی بود در خود عربستان میماند و یا اینکه استعمار جهانی هم اسلام ناب عربستانی را به ایران سرازیر نمیکرد.

ایرانی بایستی این زنجیر استعمار ننگین ۱۴۰۰ ساله را پاره کند و همراه آخوندها و سیدان به سرزمین حضرت محمد بفرستند

نه الله نه ملا لعنت به آیت الله..

bahman

06.01.2013


http://www.tipf.info/alsadesiei.htm

مصاحبه  محمد محدثین چند پهلو است.

اول اینکه دررقم اخر خارج کردن شدن مجاهدین از لیست توسط امریکا را تسهیل شدن سرنگونی رژیم قلمداد می کند و می گوید،

لغو برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران توسط وزارت خارجه آمریکا و برداشته شدن برخی از قید و بندها از اپوزیسیون سازمان یافته این رژیم، به بحران هایی که رژیم را احاطه کرده است بطور مضاعف خصلت سیاسی و سرنگون کننده داده است.

خوب اگر این را مبنا قرار بدهیم مجاهدین دیگر نیازی به کمک خارجی ندارند .چرا که همیشه مسعود رجوی به کنایه به امریکایها می گفت شما سد مانع نشوید کمک شما را نخواستیم ،که با صحبت محدثین اختلاف دارد که از کشورهای عرب منطقه کمک می خواهد. ایشان می گوید برای اینکه منطقه به دامن تروریسم و دیکتاتوری نیفتد،

فراخوان میدهم که برای نجات دمکراسی نوخاسته در جهان عرب که خونهای زیادی برای آن داده شده است و برای جلوگیری از افتادن منطقه در دامن بنیادگرایی و تروریسم و برای آزادی مردم ایران از بیرحم ترین دیکتاتوری معاصر، به حمایت از مقاومت مردم ایران و دفاع از حقوق پیشتازان این مقاومت در اشرف ولیبرتی بپاخاسته و یک جبهه متحد ضد بنیادگرایی روی بیاورند..

از یک طرفی دیگر می گوید از این بهار عربی که  کشورهای منطقه بوجود امده ازاین دمکراسی

 نوپا جوان خود حفاظت کنند و ان هم حمایت ار سازمان مجاهدین . یکی نیست از این شیخک بپرسد این همه تناقض گویی را از کی اموخته ای .

اگر کشورهای منطقه به دمکراسی رسیده اند پس دیگر مشکلی ندارند ،می ماند رژیم ملاها که انهم طرف حساب انها ایرانی ها هستند. به عربها  ربطی ندارد .اگر منظورتان عربستان ،قطر و بحرین و.......غیره است که سرسپردگی انها به ارباب خودتان مشخص است و نگران انها نباش، فعلا از بهار عربی بلطف امریکا خبری نیست چون حمایت می شوند و مردم دمکراسی خواه سرکوب می شوند.

از قسمتی از مصاحبه می گوید با توجه به این پنج پرامتر رزیم در استانه سرنگونی قرار دارد.

اولا، وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی است. فروپاشی پول رسمی کشور و رسیدن نرخ تورم به مرز ۵۰% و بیکاری به بیش از ۳۰%

ثانیا- نارضایتیهای انباشته در میان عموم مردم، یک وضعیت انفجاری به جامعه ایران داده است

ثانیا: مخاصمات درونی باندهای مختلف رژیم به نحو بی سابقه ای شدید و عمیق شده است

رابعا: وضعیت سوریه و سقوط احتمالی بشار اسد جبهه منطقه ای رژیم را در آستانه فروپاشی قرار داده است .

خامسا: تا آنجا که به پروژه های اتمی رژیم برمی گردد رژیم به نقطه تعیین تکلیف نزدیک می شود . یا باید از پروژه های اتمیش عقب نشینی کند و همچنانکه خمینی جام زهر آتش بس را سر کشید خامنه ای نیز جام زهر کوتاه آمدن از پروژه تسلیحات اتمی را سر بکشد و یا اینکه به سمت رویارویی با غرب پیش برود که هر کدام از آنها عواقب نابود کننده ای برای رژیم بهمراه خواهد داشت.

لغو برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران توسط وزارت خارجه آمریکا و برداشته شدن برخی از قید و بندها از اپوزیسیون سازمان یافته این رژیم، به بحران هایی که رژیم را احاطه کرده است بطور مضاعف خصلت سیاسی و سرنگون کننده داده است

از زاویه دیگر بحث اتمی رژیم را پیش می کشد و با خرمردرندی تمام می گوید.

بله ما مطمئنیم که رژیم آخوندی با تمام قوا در صدد دست یابی به بمب اتمی است. رژیم در آستانه سقوط میخواهد با دست یابی به بمب اتمی تعادل قوا را تغییر  داده و بقای خود را تضمین کند

ولی این شیخک مشخص نمی کند که فاصله سرنگونی رژیم تا دستیابی رژیم به بمب اتمی چند ماه ،سال یا دهه است. ولی چون فقط می خواهد چاکر منشی خودش را به اربانش را ثابت کند و مثل ارباب سابق صدام بیلان کار بدهد یک مشت اراجیف را سرهم بندی کرده وبه خورد اربابش بدهد و مثل گذشته دلار دریافت کند .راستی اگر این اراجیف درست است و رژیم در استانه سر نگونی است چه نیازی به جبهه متحد با عربها ،بمب باران زیرساخت های اقتصادی و زیربنایی وزیر قبای آمریکا و اسرائیل رفتن دارد؟

قسمتی از مصاحبه در مورد گروهای فلسطینی اینگونه بلغور می کند.

در رابطه با فلسطین البته بدیل توجهات عربی اسلامی که روی آن بود رژیم ملا با دجالیت از روز اول حاکمیت شعار آزادی قدس سر داده و بزرگداشت روز قدس اعلام نموده در عین حال  با کینه توزی فراوان با رهبران سازمان آزادیبخش فلسطین و دولت خودگردان ضدیت بعمل آورده و مستمر توطئه چینی میکند. رژیم ملاها بیشترین ضربه را به آرمان مردم فلسطین زده و عامل اصلی شقه کنونی فلسطین هست، هرگاه که آشتی ملی فلسطین پیش میرود با دخالت رژیم متوقف میگردد و به عقب میرود

اینجا هیچ بحثی راجع به اینکه تعادل قوا به کدام سمت سنگینی می کند بعد از جنگ هشت روزه خبری نیست فقط سوزش این را دارد که اربابش اسرائیل به هدفش نرسیده در سرکوب مردم فلسطین.  راستی اگر جناح محمود عباس حق است و استراتژی او درست است مبنی بر مذاکره چرا شما کلاش ها از این خطوط استفاده نمی کنید .مرگ خوب است ولی برای همسایه.

محدثین ادامه میدهد رژیم اسرائیل توسط ایران تهدید می شود نه غزه و حزب الله و این اشک تمساح ریختن برای اربابش نشانه درماندگی این فرقه را نشان می دهد که بهر قیمت برای کشتی به گل نشسته باید همان دامنی که رهبری عقیدتی گفتن بپوشند .چرا که اسرائیل بر گردن مجاهدین حق زیادی دارد چون عکس های ماهواره ای را در اختیار مجاهدین قرار می داد و نیروگاهای اتمی را افشاء می کردند. ولی اقای محدثین این توصیه مرا جدی بگیریدوصف خودتان را با مردم نزدیکتر کنید بجای دشمنان انها.

جاوید. 05. ژانویه . 2013


"يک روزنامه نگار وقتی‌ استقلال اش را از دست مي دهد به همراه آن شجاعت و سپس صداقت اش را نیز از دست خواهد دادو تبدیل به تدارکاتچی روزانه و در خوشبینانه‌ترین حالت تبدیل به "کاتب مخصوص" میشود ، شبیه کاتبین همان قرون وسطایی که خانم بقراط نسبت به آن اعلام انزجار مينمايند!"

بله، دقیقا همین طور است که می فرمایید جناب امین موحدی. شاید به همین دلیل باشد که نوشته های مغرضانه شما علیه شاهزاده رضا پهلوی دیگر پشیزی در نظر کسی نمی ارزد. چرا که نشان می دهد فقط و فقط به سفارش کسانی نوشته شده که شما را به عنوان کاتب مخصوص برگزیده اند و البته روزی هم از این سمت عزل خواهند کرد
بزرگمهر

03.01.2013


http://www.tipf.info/v,in,bazgasht.htm

علیرضا یعقوبی هوادار مجاهدین است در ضمن منطقه ( عراق ) بوده یا نه اگر اینو برام بیشتر باز کنی این آشغالها نون بچه هایی که در راه آزادی جان باختن می خورن ....امثال اینها زیادن

شاد و پیروزباشید

عباس رحیمی

30.12.2012


دست شما درد نکند بابت این تحلیل

واقعیت اینکه اکثریت مردم بیسواد و مذهبی افراطی هستند و اصلا نمیفهمن که راه درست و غلط چیه و فقط فکر میکنن اسلام یعنی آخوند . پس تا این افکار هست مطمئنن حکومت بعدی هم بر پاییه همین آخوند ها تشکیل میشه حتی اگر آمریکا حمله کنه ...


امیر. 30.12.2012


سلام اسماعیل 

http://www.tipf.info/v,in,bazgasht.htm

من یاداشتی را که شما نوشته بودید راجع به آقای یعقوبی خواندم و جوابی که یعقودبی داده بودند را نیز خواندم . جوابیکه اقای یعقوبی داده بودند شبیه مسئولین نشست داخل مناسبات مجاهدین بود ، از چه بابت؟

 از این نظر که هرکسی که نمی خواست ادامه مبارزه را با مجاهدین باشد لقب شاگرد جلاد می دادند با وجودیکه نفر 20 سال داخل مناسبات زندگی کرده بود ولی متاسفانه چشمانشان را می بستند و هر چه شایسته خودشان و رهبری عقیدتی شان بود نثار آن فرد می کردند. اما اسماعیل جان کلید این معمای اقای یعقوبی در دست برادر مسعود است .چگونه؟ اقای یعقوبی؟در سال 73 13بعد از اینکه از زنداان رهبری عقیدتی آزاد شدیم مارا نزد ایشان به صورت گروهی می بردند ، در انجا وقتی که ما میرفتیم آق مسعود می دانید چه می گفت ؟نه؟ فکر نمی کنم! شما در انجا تشریف نداشتید وبه قول خودت زیر شکنجه ها ی امامی بوده اید و ان هم در اوین .و ما ها که از زندان خمینی آزاد شده بودیم مثل شما و بعد از چند سال مبارزه مسعود گفت هر کدام از شما ها که از زندان خمینی جان سالم بدر برده ا ید همه جزء توابین هستید بنابراین اگر شما روی موضعتان ایستادگی می کردید الان نزد من نبودید مجاهد کسی بود که حتی اسمش را نمی گفت و روی چوبه دار می رفت.این را مسعودمی گفت . حال شما چگونه می گویید من زیر شکنجه امامی ها دوام آورده ام که زنده مانده ام و خود را فرهیخته می خوانی آری جانور شناسی شما یک است در دادن اسامی دوستانت به شکنجه گران جمهوری اسلامی و اظهار ندامت بقول رهبری عقیدتی! می گویید نه؟ از خودش سوال کنید ساده به شما پاسخ خواهد داد . و من می گویم وقتی که شما نزد امامی بده بستان داشتید اسماعیل در حال مبارزه با خمینی بود. بنابرین مرگ شما بدست خودتان با زندانبان ها رقم خورده که الان در اروپا تشریف دارید درست است ؟


جاوید

29.12.2012
 


http://www.tipf.info/v,in,bazgasht.htm

جناب علیرضا یعقوبی

پسر تو دیگه کی هستی بنظرم این اسماعیل در غفلت کامل است که فکر میکند بقیه ساندیس خورن وما فقط یک الله کرم داریم ان هم درتهران است خیر سخت دراشتباهی اسماعیل حضرت عباسی .اقای یعقوبی اخه مرد مومن اخر سیاسی اخر دمکرات اخر مبارز حکم تیر اسماعیل را هم صادرمیکردی میرفت

راستی این مطالبی که نوشتی در دفاع از ولایت عقیدتی بود یا بیزنس...؟

حضرت عباسی پاچه گیر خوبی هستی و خوب بافرار به جلو و فرافکی فحاشی نون میخوری و بیزنس میکنی

منصور

29..دسامبر2012


http://www.tipf.info/bedone,sharh,mesdagi.htm

آقای مصداقی عزیز منهم مخالف مارک زدن هستم ولی چرا وقتی این اتهام به خود ما زده می شود در صددهستیم آن را رفع کنیم؟ و برای اثبات ان هزارو یک دلیل هم می آوریم که این اتهام به من نمی چسبد. ولی چطور خود شما بدون هیچ احساس مسئولیتی و هیچ مدرکی افراد جدا شده از مجاهدین را مزدور رژیم و فرستاده وزارت اطلاعات رژیم قلمداد می کنید یعنی همان خزئبلات مجاهدین را بلقور می کنید !امیدوارم یک تجدید نظر در نگرش خود بیندازید و شمااز آن دسته اتهام زنها نباشید. بقول اسماعیل وقتی کم می اورند بهر کاری دست می زنند تا پاسخگو نباشند. مثل مجاهدین. چرا که مجاهدین هر کسی که هم تراز با سیاست وعمل کرد انها نباشد مامور وزارت اطلاعات می خوانند که از رزائل پست رهبری عقیدتی است

جاوید. 15.12.2012


آرشیو نظریات تا پایان 2012

 

 

مقاله ها   |    نظریات   |    اطلاعیه   |    گوناگون    |      طنز     |      پیوندها    |    تماس با ما