اطلاعیه حزب ڪمونیست ڪارگری ایران- حڪمتیست

اعدام ١١ نفر در زاهدان٬ انتقام از مردم

دوشنبه ٢٩ آذر٬  ١١ نفر در زندان زاهدان اعدام شدند. رسانه های جمهوری اسلامی با آب و تاب از زبان روسای  دادگستری ایران و از جمله ریئس کل دادگستری سیستان وبلوچستان اعلام کردند که این افراد از وابستگان جندالله بوده  اند. این قصاوت را جوابی به بمب گذاری چابهار، که منجر به کشته و زخمی شدن حدود صد نفر از مردم بیگناه شد، نامیدند.

این اتفاق، مستقل از درجه صحت و سقم ادعاهای ماموران دادگستری ایران٬ جنایتی است که به نام دفاع از مردم صورت میگیرد. این اتفاق و دهها مورد اعدام و انتقام جوئی جمهوری اسلامی٬ خود از همان قماشی است که گروه جندالله انجام میدهد. ١١ زندانی، مستقل از هویت و دلایل دستگیریشان، کسانی که مدتها قبل از واقعه چابهار در زندان بوده اند٬ به تلافی جنایت گروه جندالله٬ اعدام و به دار آویخته شدند. با حق به جانبی کامل، ١١ نفر را به قتل رساندند تا قدرت جنایت و سرکوب جمهوری اسلامی را برخ شهروندان جامعه بکشند. این جنایت برای اجرای "عدالت" نیست، ابزار خفه کردن اعتراض مردم محروم٬ کارگر و زن و جوان به بی عدالتی٬ به فضای مختنق و به فقر و فلاکت حاکم است. این جنایت، همچون جنایت گروهای تروریستی و از جمله جندالله٬ ابزار ترساندن مردم و تحمیل عقب گرد به کل جامعه است.

 گروه جندالله به اعمال انتقامجویانه و جنایتکارانه جمهوری اسلامی زنده است. خون را با خون و جنایت را با جنایت جواب دادن٬ میدانی است که جندالله از آن بهره میگیرد و روی آن حساب باز کرده است. این میدانی است که تنها نفاق و کینه و حس انتقامجوئی کور و عقب افتاده را دامن میزند و جندالله دقیقا از همین ارتزاق میکند. جندالله در بلوچستان و سلفی ها در کردستان٬ بر زمین اختناق٬ بی حقوقی و جنایت تغذیه میکنند. اینها محصول تبعیض و حاکمیت مذهب و توحش جمهوری اسلامی هستند. اینها بخشی از تولیدات جانبی جمهوری اسلامی اند٬ تولیدات مذهبی و ارتجاعی سیستمی که خود با جنایت و  کشتار و ترور و آدم ربائی پا گرفته است.

اعدام این ١١ نفر، و اعدام ریگی رهبر جندالله که قبلا صورت گرفت٬ ربطی به "مقابله با تروریسم" و اجرای "عدالت" ندارد. روسای دادگستری و سران جمهوری اسلامی و زندانبان و قضات مربوطه، خود  پرونده های تاریخی از جنایت و کشتار مردم  دارند. هزاران فقره قتل و جنایاتی که همیشه بنام "دفاع از مردم" و "امنیت مردم" انجام داده اند.  جمهوری اسلامی صلاحیت و مشروعیت اجرای عدالت در حق هیچ کس در هیچ دادگاهی را ندارد.

نه جندالله به اعتراض بر حق مردم در بلوچستان مربوط است و نه جمهوری اسلامی به مبارزه با تروریسم. اینها هر دو عاملین کشتار و جنایت و مخیّل آسایش و امنیت مردمند. سکوت در مقابل این توحش به هر بهانه ای٬ میدان دادن به ادامه چنین جنایاتی است. اینکه این افراد احتمالا از وابستگان و یا اعضا گروه جندالله اند، سر سوزنی از ماهیت این قصاوت کم نخواهد کرد. جنگ و جدال جمهوری اسلامی با گروهای تروریستی از جندالله در بلوچستان٬ تا سلفی ها در کردستان٬ در هر دو سو قربانیان خود را از مردم بیگناه خواهد گرفت و تنها فضا را بر اعتراض بر حق صف آزادیخواهی علیه جمهوری اسلامی تنگ و امنیت و آسایش مردم را از بین میبرد.

صف مبارزه ما برای عدالت و آسایش مردم، هم در مقابل جمهوری اسلامی و تروریسم دولتی آن و هم علیه همه گروها و جریانات بانده سیاهی و آدم کش مذهبی است.

حزب ڪمونیست ڪارگری ایران_ حڪمتیست

٣٠ آذر ١٣٨٩- ٢١ دسامبر